Tạo mẫu chiến dịch Marketing mới

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể tạo mẫu mới từ CRM Marketing > Mẫu của tôi (My templates) > Tạo mẫu (Create template):

Tại đây, bạn có thể chọn một trong các mẫu có sẵn để chỉnh sửa (nếu bạn cần một mẫu trống, bạn chỉ cần xóa nội dung mẫu và tùy chỉnh thêm khi bạn cần). Sử dụng các phần Khối & Thiết kế (Block & Design) để tùy chỉnh mẫu của bạn. Chỉ cần kéo và thả các khối vào mẫu để thêm chúng:

Lưu mẫu tùy chỉnh của bạn. Bây giờ bạn sẽ có thể tìm thấy nó bên dưới các mẫu Bitrix24 tiêu chuẩn. Ví dụ: đi đến Bắt đầu (Start) > Chiến dịch Email:

Cuộn xuống các mẫu của tôi (My template) để tìm chúng:

Nhấn vào mẫu để mở nó. Chọn phân khúc người nhận và chỉnh sửa mẫu nếu cần & Lưu:


Chiến dịch của bạn đã sẵn sàng để đi! Khởi chạy chiến dịch của bạn hoặc lên lịch cho nó sau:

Truy cập CRM Marketing > Chiến dịch (Campaigns) để tìm các công cụ chiến dịch chính:

  • Hành động (Tab Gửi ngay)
  • Trạng thái (cho dù chiến dịch đã sẵn sàng để được gửi hay đã được gửi)
  • Thống kê (nhấp vào tùy chọn thống kê chiến dịch cá nhân để mở chi tiết).

Số liệu thống kê (Statistics)

Nhấp vào Chiến dịch > chọn chiến dịch > nhấp vào Thống kê để xem thống kê chiến dịch Email: có bao nhiêu Email đã được gửi, xem, …

Hiệu quả của chiến dịch email bằng “số lần nhấp” chia cho “lượt xem” và nhân với 100%. Ví dụ: một email đã được xem bởi 100 người, nhưng chỉ có 10 người trong số họ nhấp vào liên kết trong email này. Trong trường hợp này, hiệu quả chiến dịch email bằng 10%.
Ngoài ra, bạn có thể xem bản đồ Click. Nó cho thấy số lần mỗi liên kết trong email được nhấp.

Ví dụ: trên ảnh chụp màn hình ở trên, bạn có thể thấy rằng 50% số lần nhấp được thực hiện trên nút “Tìm hiểu thêm”, 25% cho nút “Instagram” và 12,5% trên nút “Facebook” và “Twitter”.
Bản đồ Click giúp bạn tìm ra hiệu quả và chuyển đổi chiến dịch Marketing.

Do CRM Marketing tải kênh cao, CRM và email thông thường có thể được gửi với độ trễ 30-40 phút.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 233