Kết nối các kênh mở

Thời gian đọc dưới 1 phút

Bạn có thể kết nối các trình tin nhắn và mạng xã hội với Bitrix24:

Danh sách này sẽ được mở rộng ngay khi các trình tin nhắn và mạng xã hội khác phát hành công khai API của họ.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 37