Dach sách kiểm tra trong tác vụ

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Danh sách kiểm tra tác vụ là một loại “danh sách việc cần làm”, giúp đảm bảo tính nhất quán và đầy đủ trong việc thực hiện một tác vụ.

Cách tạo danh sách kiểm tra

Để tạo danh sách kiểm tra, bấm Danh sách kiểm tra khi thêm tác vụ mới.

Lưu ý: Bạn có thể tạo một số lượng danh sách kiểm tra không giới hạn. Để tạo một danh sách kiểm tra khác, nhấp vào nút Danh sách kiểm tra một lần nữa.

Hình 1: Tạo danh sách kiểm tra tác vụ

Có một số tùy chọn quan trọng có sẵn khi tạo danh sách kiểm tra:

  • Bạn có thể thêm Người quan sát hoặc Người tham gia khi tạo danh sách kiểm tra. Điều này giúp chỉ định những người có trách nhiệm cho từng hạng mục của danh sách kiểm tra.
Hình 2: Thêm Người quan sát hoặc Người tham gia khi tạo danh sách kiểm tra

Lưu ý: Người quan sát và người tham gia sẽ có quyền truy cập vào toàn bộ tác vụ, không chỉ vào mục danh sách kiểm tra mà họ đã được thêm vào.

  • Bạn có thể đính kèm tập tin vào một mục danh sách kiểm tra bằng cách nhấp vào nút tương ứng.
Hình 3: Thêm tập tin vào danh sách
  • Thêm phụ đề vào một mục danh sách kiểm tra. Bạn có thể thêm số lượng danh sách kiểm tra lồng nhau không giới hạn.
Hình 4: Thêm phụ để vào danh sách
  • Bạn có thể đánh dấu một mục danh sách kiểm tra là quan trọng bằng cách nhấp vào nút tương ứng.
Hình 5: Đánh dấu 1 mục trong danh sách
  • Xóa một mục danh sách kiểm tra bằng cách nhấp vào nút Thùng rác .

Do đó, chúng tôi có một danh sách kiểm tra toàn diện:

Hình 6: Danh sách kiểm tra tác vụ toàn diện

Lưu ý: Bạn có thể chọn văn bản từ mô tả tác vụ và thêm nó dưới dạng một mục vào danh sách kiểm tra hiện có hoặc làm một mục cho một cái mới.

Hình 7: Thêm mục văn bản vào tác vụ

Hành động nhóm

Bạn có thể thực hiện các hành động nhóm với các mục trong danh sách kiểm tra. Nhấp vào nút tương ứng và chọn một hành động bạn muốn thực hiện.

Hình 8: Thêm các hành động nhóm

Cài đặt danh sách kiểm tra

Nhấp vào nút bánh răng ở góc trên cùng để định cấu hình cài đặt danh sách kiểm tra:

  • Bật mục Hiển thị danh sách kiểm tra đã hoàn thành nếu bạn muốn các mục trong danh sách kiểm tra hoàn thành được hiển thị.
  • Bật tùy chọn Hiển thị các mục trong danh sách kiểm tra chỉ liên quan đến tôi nếu bạn chỉ muốn xem các mục mà bạn được chỉ định là người tham gia hoặc người quan sát.
Hình 9: Cài đặt danh sách kiểm tra cho tác vụ

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 74