Thiết lập các mục cần thiết cho từng giai đoạn của Deal

You are here:
Thời gian đọc 1 phút
Trong bài viết này

Đôi khi không thể điền vào tất cả các thành phần trong các mẫu deal/lead vì bạn chưa có thông tin bắt buộc.

Tạo các mục thành phần cụ thể Cần thiết khi bắt đầu với các giai đoạn cụ thể và điền vào các mục khi bạn nhận được thông tin cần thiết.

Hình 1: Tạo các mục thông tin cần thiết khi bắt đầu

Lưu ý: Tính năng này chỉ khả dụng cho những người đăng ký gói Start +, CRM +, Standard và Professional

Cách hoạt động

 

Ví dụ, chúng ta hãy tạo mục “Nguyên nhân từ chối” và nó cần thiết cho giai đoạn giao dịch bị hủy.

Mở 1 mẫu giao dịch> bấm Thêm mục > Tài liệu

Hình 2: Cách thêm mục thông tin vào mẫu giao dịch

Nhập tên mục và kích hoạt Bắt đầu với từng giai đoạn tùy chọn .

Hình 3: Thêm thông tin cần thiết vào mẫu

Lưu ý: Theo mặc định, phần Bắt buộc là bắt buộc cho tất cả các giai đoạn.

Chọn mục Giao dịch bị hủy

Hình 4: Chọn mục giao dịch bị hủy

Làm xong! Hãy tạo một thỏa thuận mới.

Hình 5: Tạo 1 Deal mới

Sau đó cố gắng thay đổi trạng thái giao dịch thành Giao dịch bị hủy . Bitrix24 sẽ yêu cầu bạn nhập lý do

Hình 6: Thay đổi trạng thái giao dịch

Chú ý: Cách làm việc ? Khi bạn thực hiện một mục cần thiết , mục này là bắt buộc cho tất cả các giai đoạn.

Sau khi Bitrix24: Bản cập nhật Sydney được phát hành, theo mặc định, các mục cần thiết sẽ là bắt buộc cho các giai đoạn cuối trung gian và thành công

Hình 7: Các mục cần thiết cho giao dịch

.

 

.

 

 

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 31