Thay đổi quản trị viên nếu quản trị viên cũ bị miễn nhiệm

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Nếu quản trị viên Bitrix24 bị miễn nhiệm và không gán quyền truy cập của quản trị viên cho người dùng khác, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 bằng thông tin đăng nhập và mật khẩu của họ và thay đổi quản trị viên tài khoản.

Quản trị viên đầu tiên của tài khoản (người tạo tài khoản) cũng có thể lấy đi quyền truy cập của quản trị viên từ những người dùng bị loại bỏ.

Nếu không thể giải quyết vấn đề bằng các phương pháp được liệt kê ở trên, vui lòng gửi yêu cầu cấp quyền quản trị viên cho nhân viên khác tới sales@bitrix24.com.

Yêu cầu của bạn sẽ được xem xét trong các điều kiện sau đây:

  • Yêu cầu của bạn, càng nhiều càng tốt, phải được viết và quét trên mẫu chính thức của công ty bạn và được ký bởi Tổng Giám đốc của bạn.
  • Mô tả ngắn gọn tình huống, để chúng tôi có thể hiểu tại sao quyền quản trị viên cần được gán cho một nhân viên khác.
  • Vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin sau để bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi có thể thay đổi quản trị viên của tài khoản:
  1. Tên và đăng nhập của quản trị viên cũ.
  2. Tên, đăng nhập và mật khẩu của quản trị viên mới (người dùng mà bạn muốn cấp quyền quản trị viên). Bạn có thể thay đổi mật khẩu và email sau.

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn qua email.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 25