Làm việc với lưới sản phẩm

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

 

Tác giả: Andrey Glushkov

 

Trong danh mục sản phẩm mới, bạn có thể làm việc với các sản phẩm ngay trong lưới sản phẩm. Lưới sản phẩm là một bảng gồm tất cả các sản phẩm / dịch vụ được thêm vào Bitrix24 của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa một số sản phẩm và thông số của chúng bằng cách chỉ cần đánh dấu vào chúng và nhấp vào “Chỉnh sửa”. Không cần mở từng thẻ sản phẩm.

Hoạt động thế nào 

Chuyển đến CRM> mục Sản phẩm.

Chọn sản phẩm bạn muốn chỉnh sửa bằng cách đánh dấu vào chúng.

Nhấp vào nút Chỉnh sửa.

Sau đó, bạn có thể thay đổi thông số sản phẩm. Ví dụ, chúng tôi sẽ chỉnh sửa số lượng trong kho và giá bán lẻ của các sản phẩm đã chọn.

Đừng quên lưu các phần đã thay đổi.

Hoàn thành! Các thông số của sản phẩm đã chọn được chỉnh sửa thành công.

 Hành động nhóm

Đôi khi bạn có thể cần thực hiện một hành động với một số sản phẩm. Ví dụ: bạn cần chuyển một số sản phẩm sang một phần khác. Chỉ cần đánh dấu chọn các sản phẩm này> nhấp vào Hành động> chuyển đến phần> chọn phần> nhấp vào Áp dụng.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 45