Báo cáo spam \ tin nhắn không được yêu cầu

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút
Người dùng Bitrix24 bị cấm truyền các tin nhắn, cuộc gọi hoặc email không được yêu cầu qua Bitrix24. Điều này được điều chỉnh bởi Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật.

Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào liên quan đến nguồn gốc hoặc nội dung của bất kỳ thư, email, đề xuất và đề xuất thương mại trái phép nào, bản tin, báo cáo, nỗ lực lừa đảo và các đề xuất không được yêu cầu được gửi hoặc phân phối từ các tài khoản và người dùng Bitrix24 khác, vui lòng báo cáo cho chúng ta – abuse@bitrix24.com

Chúng tôi sẽ điều tra và thực hiện các hành động thích hợp trên cơ sở các truy vấn đã nhận được.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 18