Thùng rác CRM trong Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Khi bạn xóa một yếu tố nào CRM, nó sẽ không bị ngay. Nó sẽ được đưa vào Thùng rác CRM trước tiên. Tại đây bạn có thể xóa một yếu tố nào đó CRM vĩnh viễn hoặc khôi phục lại nó.

Lưu ý: Liên hệ, công ty, giao dịch và khách hàng tiềm năng có thể tái chế thùng trước.

Vậy làm thế nào để thùng rác CRM hoạt động ?

Trước tiên bạn cần nhấp vào CRM  -> chọn Recycle Bin.

Thùng rác CRM

Recycle Bin chứa tất cả thông tin về các thông tin bị xóa: ID, tên, loại phần tử, kiểm tra nó bị xóa khi nào và ai là người đã xóa nó.

Thùng rác CRM

Lưu ý: Mỗi người dùng chỉ có thể xem những yếu tố đã bị xóa bởi người dùng này. Quản trị viên có quyền truy cập vài tất cả các yếu tố bị xóa.
Bạn có thể lọc các yếu tố theo ngày, loại và một số yếu tố khác. Ví dụ như lượt xem bị xóa trong tuần này.

Thùng rác CRM

Bất kỳ yếu tố nào cũng sẽ bị xóa vĩnh viễn hoặc khôi phục lại.

Thùng rác CRM

Lưu ý: Chỉ có quản trị viên mới có thể xóa các yếu tố vĩnh viễn
Tùy chọn khôi phục có sẵn cho các thuê bao gói Start+, CRM+, Standard và Professional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 80