Ngăn ngừa thư rác (Spam)

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Chiến dịch Email là một công cụ tuyệt vời, nhưng nó cũng có thể dẫn đến thư rác và tin nhắn không mong muốn. Không ai thích những email vô dụng, do đó Bitrix24 đã đưa ra một hệ thống ngăn chặn thư rác.

Làm thế nào nó hoạt động

Mỗi email được gửi từ Chiến dịch email Bitrix24 có các tùy chọn Hủy đăng ký và báo cáo thư rác.

Cách thêm liên kết “Hủy đăng ký”

Theo mặc định, liên kết “Hủy đăng ký” được thêm vào khối Footer (Chân Email).

Chỉ cần kéo khối này đến nơi bạn muốn thêm liên kết này.

Nếu bạn sử dụng mẫu HTML tùy chỉnh của mình, hãy sử dụng mã này:

Bạn đang nhận được thông báo này vì trước đây bạn đã đăng ký với chúng tôi là khách hàng của chúng tôi. Vui lòng <a style=”color: #0054a5;” href=”#UNSUBSCRIBE_LINK#”>click here</a> nếu bạn không muốn nhận Email từ chúng tôi nữa.

Trong Bitrix24 có xếp hạng hệ thống Spam chiến dịch email nội bộ phụ thuộc vào số lượng báo cáo spam nhận được. Điều này có nghĩa là, nếu các chiến dịch email của bạn dẫn đến một số lượng lớn các báo cáo spam từ người nhận – số lượng email có sẵn cho Bitrix24 của bạn sẽ bị hạn chế hoặc thậm chí bị chặn.
Nếu số lượng email được gửi từ Bitrix24 của bạn đang tăng lên mà không có báo cáo spam từ người nhận, thì số lượng email bạn có thể gửi từ Bitrix24 sẽ tăng lên.

Theo mặc định, hạn chếemail của bạn là 1,000 email mỗi ngày, để bắt đầu. Bạn luôn có thể kiểm tra các hạn chế hiện tại của mình tại CRM Marketing > Cài đặt.

Quan trọng! Giới hạn email hàng tháng được xác định bởi gói Bitrix24 của bạn. Vui lòng tham khảo trang giá để biết chi tiết.

Cách tăng giới hạn hàng ngày

Ví dụ: giới hạn hàng ngày của bạn là 1,000 email. Nhưng giới hạn hàng tháng của bạn là 1,000,000 email (1,000,000 / 30 = 3,333).

Để tăng giới hạn hàng ngày, bạn cần tạo một chiến dịch với 1,500 email. 1000 email sẽ được gửi, 500 sẽ được thêm vào hàng đợi. Giới hạn sẽ được tăng vào ngày hôm sau và 500 email này sẽ được gửi. Vì vậy, để tăng giới hạn hàng ngày, bạn cần vượt quá giới hạn hiện tại.

Nếu có quá nhiều báo cáo spam, giới hạn hàng ngày của bạn có thể không tăng hoặc thậm chí có thể giảm.

Hạn chế bổ sung

Email không thể nhận được do các lý do khác nhau: xảy ra lỗi máy chủ hoặc địa chỉ email không tồn tại. Những email như vậy được coi là “lỗi” (Errors).

Nếu bạn có quá nhiều “lỗi”, giới hạn hàng ngày sẽ không được tăng lên.

Điều đó được thực hiện để ngăn chặn việc tăng giới hạn bằng cách gửi email đến các địa chỉ email không tồn tại.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 100