Sự khác biệt giữa tài khoản Bitrix24 và hồ sơ Mạng Bitrix24 là gì

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Tài khoản Bitrix24 là không gian làm việc của bạn với một bộ công cụ: CRM, Cuộc gọi điện video, Tài liệu Trực tuyến, Công việc, v.v. Tại đây, đồng nghiệp của bạn và bạn làm việc, giao tiếp và tương tác với khách hàng.

Hồ sơ mạng Bitrix24 là trang cá nhân của bạn. Nó hiển thị các tài khoản mà bạn đã tạo hoặc nơi bạn được mời với tư cách là người dùng.

Cấu hình mạng Bitrix24 được kích hoạt theo các điều kiện sau:

  • Nếu tài khoản được đăng ký bằng email – hãy xác minh email này.
  • Nếu tài khoản được đăng ký qua mạng xã hội – chấp nhận các điều khoản thỏa thuận của người dùng.

Trong hồ sơ Mạng Bitrix24, bạn quản lý tài khoản, dữ liệu ủy quyền và bạn có quyền truy cập chung vào tất cả các tài khoản Bitrix24. Ngoài ra, bạn có thể tạo Bitrix24 mới, kết nối số điện thoại và email cũng như thay đổi mật khẩu của mình.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 22