Thêm Liên Hệ Mới

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể lưu trữ số lượng danh bạ không giới hạn trong tài khoản Bitrix24 của mình. Lưu ý rằng danh bạ của bạn có thể có tệp đính kèm – hãy đảm bảo bạn có đủ dung lượng lưu trữ miễn phí.

Cách thêm một liên hệ mới

Có một số cách để thêm liên hệ trong Bitrix24:

  • Nhấp vào CRM> Liên hệ (Contacts)> Thêm.
Hình 1: Cách thêm một liên hệ mới
  • Nhấp vào CRM> Công ty (Company)> Chọn công ty> Tạo (Create) > Liên hệ (Contact). Trong trường hợp này, liên hệ mới sẽ được tự động liên kết với công ty được chọn.
Hình 2: Cách thêm một liên hệ mới
  • Sử dụng trường Khách hàng (Client) trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch
Hình 3: Cách thêm một liên hệ mới

Ngoài ra, bạn có thể nhập Liên hệ hoặc lấy liên hệ mới bằng cách sử dụng mẫu web CRM .

Mẫu liên hệ mới

Mẫu mặc định có thể nhập cả họ và tên của liên hệ.

Hình 4: Mẫu nhập họ tên liên hệ

Trong phần Giới thiệu về liên hệ (About Contact), bạn có thể thêm thông tin chính về khách hàng: họ và tên, ảnh, ngày sinh.

Sau đó, bạn có thể nhập số điện thoại, địa chỉ email, trang web và trình nhắn tin của khách hàng.

Hình 5: Thêm thông tin chính về khách hàng

Bạn có thể thêm vài con số khi chỉ định số điện thoại. Sử dụng “;” hoặc “#” để tách số điện thoại và mở rộng  thêm vài con số

Bạn có thể liên kết một liên hệ với một công ty bằng cách chọn hoặc tạo một công ty mới trong phần tương ứng.

Hình 6: Liên kết một liên hệ với một công ty

Tiếp theo, bạn có thể thêm chi tiết liên lạc (ngân hàng và địa chỉ).

Hình 7: Thêm chi tiết liên lạc

Mục “Thêm” (More)

Trong phần “More”, bạn có thể chọn loại liên hệ, nguồn và thêm nhận xét.

Hình 8: Bạn có thể chọn loại liên hệ, nguồn và thêm nhận xét

Tùy chọn Khả dụng cho mọi người (Available to everyone) cho phép bất kỳ người dùng nào làm việc với liên hệ này.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 203