Cách làm việc với Khách hàng tiềm năng (Leads)

You are here:
Thời gian đọc 4 phút

 

θ Khách hàng tiềm năng (Leads) là một đối tượng CRM chứa thông tin (số điện thoại, email, trang web) của một người hoặc công ty có tiềm năng trở thành khách hàng – nghĩa là hoàn thành một giao dịch. Khách hàng tiềm năng là bước khởi đầu của quy trình, do đó thông tin có trong khách hàng tiềm năng có thể đến từ danh thiếp được thu thập tại một hội nghị, trang web của công ty hoặc cuộc gọi điện thoại đến bộ phận bán hàng.

Trong Bitrix24 CRM, bạn có thể dễ dàng thực hiện các báo cáo về khách hàng tiềm năng, phản ánh tổng số khách hàng tiềm năng mới, được chuyển đổi thành công thành các địa chỉ liên hệ hoặc công ty, những người mà quản lý bán hàng đang làm việc tại thời điểm này hoặc các khách hàng tiềm năng cuối cùng bị coi là “rác”. Các hoạt động của người quản lý bán hàng về khách hàng tiềm năng cũng được thể hiện trong báo cáo. Việc ghi sổ khách hàng tiềm năng giúp đánh giá các nỗ lực tiếp thị và mặt khác là hiệu quả làm việc của nhóm bán hàng.

1. Các trường trong Khách hàng tiềm năng (Leads)

Các trạng thái (Statuses): khách hàng tiềm năng có thể được chỉ định các trạng thái khác nhau xác định cách khách hàng tiềm năng sẽ tiến triển thông qua CRM. Tại một số thời điểm, khách hàng tiềm năng sẽ bị xóa khỏi hệ thống (rác) hoặc được chuyển đổi thành Liên hệ, Công ty hoặc Thỏa thuận (thêm về trạng thái).

Cơ hội (Opportunity): số tiền ước tính của doanh số tiềm năng (xin lưu ý khi bạn thêm sản phẩm vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng – tổng số sản phẩm được thêm vào sẽ tự động được thay thế vào trường cơ hội).

Nguồn (Source): nguồn mà bạn nhận được khách hàng tiềm năng. Thông tin này giúp theo dõi từ đâu bạn nhận được lượng khách hàng tiềm năng mới lớn nhất và kênh nào có thể hoạt động.

Thông tin liên lạc (Contact information): địa chỉ liên hệ của khách hàng tiềm năng – địa chỉ email, ngày sinh, địa chỉ, v.v.

Sản phẩm được quan tâm: sản phẩm mà khách hàng tiềm năng dường như quan tâm đến dựa trên đánh giá ban đầu.

2. Các trường tùy chỉnh: thêm các trường tùy chỉnh về chuỗi, số, tệp, thời gian và ngày tháng hoặc loại danh sách.

3. Chế độ xem khách hàng tiềm năng: chuyển đổi giữa các chế độ xem danh sách, kanban hoặc báo cáo.

4. Lọc khách hàng tiềm năng: sử dụng các tùy chọn tìm kiếm & bộ lọc phía trên danh sách khách hàng tiềm năng để phân loại khách hàng tiềm năng hoặc nhóm chúng theo tham số xác định (ví dụ: thời gian được tạo).

5. Kiểm soát trùng lặp: tìm kiếm các bản sao theo họ tên, tên công ty, điện thoại hoặc email.

6. Thêm hoạt động & kiểm tra Lịch sử: thêm nhiệm vụ mới, email, cuộc gọi, chuyến thăm, cuộc họp hoặc sự kiện trước đây cho khách hàng tiềm năng của bạn. Bạn có thể kiểm tra chúng dưới mỗi khách hàng tiềm năng hoặc tìm tất cả các hoạt động trong CRM> Hoạt động và tất cả lịch sử trong CRM> Lịch sử.

7. Cộng tác với khách hàng tiềm năng: sử dụng Feed của khách hàng tiềm năng để thảo luận về khách hàng tiềm năng với đồng nghiệp của bạn và chia sẻ tệp.

8. Tự động hóa khách hàng tiềm năng: chạy các quy trình kinh doanh hoặc thêm các quy tắc & trình kích hoạt tự động hóa cho khách hàng tiềm năng.

9.Báo cáo khách hàng tiềm năng: bạn có thể tìm thấy 2 tùy chọn để nhận báo cáo về khách hàng tiềm năng trong Bitrix24:

  • chuyển đến CRM> Báo cáo và tìm thấy 3 báo cáo khách hàng tiềm năng được tạo sẵn có sẵn:

+ Khách hàng tiềm năng theio người quản lý: báo cáo hiển thị thu nhập nhận được dưới dạng tổng các hóa đơn đã thanh toán do người quản lý bán hàng cá nhân phát hành. Tổng số từ các hóa đơn đã hủy cũng được hiển thị.
+ Khách hàng tiềm năng theo trạng thái: cho biết có bao nhiêu khách hàng tiềm năng trong mỗi trạng thái
Khách hàng tiềm năng theo nguồn: hiển thị khách hàng tiềm năng đến theo nguồn khách hàng tiềm năng và so sánh chất lượng khách hàng tiềm năng bằng cách sử dụng tỷ lệ chuyển đổi cho từng nguồn.

Báo cáo tùy chỉnh mới có thể được tạo hoặc bất kỳ báo cáo hiện có nào có thể được sao chép và chỉnh sửa. Thông tin thêm về trình báo cáo chuyên gia tại đây.

Các cách để thêm khách hàng tiềm năng vào Bitrix24

Thủ công: với sự trợ giúp của tab “thêm”. Trường bắt buộc duy nhất cho khách hàng tiềm năng mới là “tên khách hàng tiềm năng” (tên khách hàng tiềm năng không giống với họ & tên hoặc tên công ty của khách hàng tiềm năng, tên khách hàng tiềm năng có thể là bất cứ tên gì bạn đã quyết định gọi để dễ điều hướng; phần thông tin liên hệ trong khách hàng tiềm năng mới từ chứa các trường đặc biệt cho điều đó)


Nhập: nếu bạn đã có danh sách khách hàng tiềm năng, bạn có thể nhập danh sách đó vào Bitrix24 ở định dạng CSV hoặc sử dụng một trong các ứng dụng Marketplace:


Nếu bạn không biết tệp nhập trông như thế nào, bạn có thể tải xuống mẫu từ Bitrix24:


– Tự động:

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 1475