Tắt chế độ Quản lý thời gian và Báo cáo công việc

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Tùy chọn theo dõi thời gian làm việc chỉ dành cho người đăng ký gói Bitrix24 Professional.

  Quản trị viên có thể tắt tùy chọn quản lý thời gian cho toàn bộ tài khoản Bitrix24 hoặc chỉ cho một nhân viên / bộ phận cụ thể.

Cách tắt tùy chọn quản lý thời gian cho tất cả người dùng:

Bấm Cài đặt (Settings)> cuộn xuống phần Dịch vụ (Services) > tắt tùy chọn Quản lý thời gian và báo cáo công việc> bấm Lưu.

Hãy lưu ý rằng nếu bạn áp dụng tùy chọn này, bạn sẽ bị tắt cả hai tùy chọn Thời gian làm việc và Báo cáo công việc.

Cách tắt tùy chọn quản lý thời gian cho tất cả người dùng Bitrix24
Hình 1: Cách tắt tùy chọn quản lý thời gian cho tất cả người dùng
Cách tắt tùy chọn quản lý thời gian cho người dùng hoặc bộ phận cụ thể

Nhấp vào Thời gian và Báo cáo (Time and Reports )> Thời gian làm việc (Worktime)> chọn nhân viên hoặc phòng ban> nhấp vào nút đồng hồ bên cạnh tên nhân viên / phòng ban.

Cách tắt tùy chọn quản lý thời gian cho người dùng hoặc bộ phận cụ thể
Hình 2: Tắt tùy chọn quản lý thời gian cho người dùng hoặc bộ phận cụ thể

Chọn Tắt (Off) trong phần Quản lý thời gian làm việc (Working time management)> chọn không hiển thị báo cáo( don’t show report form) trong phần Báo cáo hàng ngày (Daily report )> bấm Lưu (Save).

Tắt tùy chọn quản lý thời gian cho người dùng hoặc bộ phận cụ thể
Hình 3: Tắt tùy chọn quản lý thời gian cho người dùng hoặc bộ phận cụ thể

Khi cài đặt phần quản lý thời gian làm việc cho một nhân viên, bạn có thể chọn luôn cho bộ phận. Khi đó, phần cài đặt quản lý thời gian làm việc cho nhân viên này sẽ giống như cho bộ phận mà nhân viên đó trực thuộc.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 190