Thiết lập xác thực hai bước cho điện thoại mới

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Xác thực hai bước trong Bitrix24 được đặt cho điện thoại của người dùng cụ thể (không phải số mà là thiết bị). Vì vậy, nếu bạn đã quyết định thay đổi điện thoại của mình hoặc bị mất, bạn sẽ cần phải định cấu hình lại xác thực hai bước.

Cách thiết lập xác thực hai bước cho điện thoại mới

Mở trang hồ sơ của bạn> nhấp vào Bảo mật> Thiết bị di động của tôi đã thay đổi . Sau đó, cài đặt cấu hình xác thực hai bước cho điện thoại mới.

otpphone1.jpg

Nếu tùy chọn Đặt ủy quyền hai bước bắt buộc đối với tất cả người dùng không được kích hoạt trong cài đặt tài khoản, người dùng chỉ có thể tắt ủy quyền hai bước cho chính họ. Nếu tùy chọn này được kích hoạt, quản trị viên chỉ có thể vô hiệu hóa ủy quyền hai bước cho chính mình.

Điện thoại của người dùng bị mất / bị hỏng, không thể đăng nhập vào Bitrix24

Nếu người dùng làm mất hoặc làm hỏng điện thoại của mình, quản trị viên cần tạm thời vô hiệu hóa xác thực hai bước cho người dùng này.

Sau khi đăng nhập, người dùng này có thể kích hoạt lại xác thực hai bước như đã mô tả ở trên.

Nếu người dùng đã xóa ứng dụng Bitrix24 OTP, họ sẽ phải thiết lập lại xác thực hai bước.

Điện thoại của quản trị viên bị mất / hỏng, không đăng nhập được vào Bitrix24

Nếu có một số quản trị viên, vấn đề này có thể được giải quyết dễ dàng. Quản trị viên khác nên tắt xác thực hai bước cho quản trị viên này để họ có thể đăng nhập và bật lại xác thực hai bước.

Nếu chỉ có một quản trị viên, người đăng ký gói thương mại cần phải gửi phiếu cho Bộ phận hỗ trợ của Bitrix24 . Người dùng gói miễn phí cần liên hệ với Đối tác Bitrix24 trước và nâng cấp lên bất kỳ gói thương mại nào trước khi gửi vé cho Bộ phận hỗ trợ Bitrix24.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 15