Kiểu thanh trượt và kiểu cửa sổ bật lên với biểu mẫu CRM trên các trang Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Chúng tôi đã thêm một cách khác để đặt biểu mẫu CRM trên các trang Bitrix24. Biểu mẫu có thể được liên kết với một nút và được mở dưới kiểu thanh trượt hoặc kiểu cửa sổ bật lên.

Làm thế nào để hoạt động

Chuyển đến phần CRM> Biểu mẫu CRM. Chọn một biểu mẫu và nhấn nút Chỉnh sửa.

Trong phần Lưu trữ biểu mẫu, hãy chọn tùy chọn Hiển thị biểu mẫu trên nút bấm.

Thực hiện cài đặt cho biểu mẫu: căn chỉnh và kiểu xem. Đừng quên lưu cài đặt.

  • Kiểu thanh trượt chiếm toàn bộ chiều cao của màn hình. Tùy chọn này tốt nếu bạn có một biểu mẫu có nhiều trường.
  • Kiểu cửa sổ bật lên được đặt ở giữa màn hình và kích thước của nó phụ thuộc vào số lượng trường. Tùy chọn này phù hợp với các biểu mẫu nhỏ.

Mở trang web của bạn và nhấp vào nút để liên kết nó với biểu mẫu.

Nhấn nút Chọn và chọn biểu mẫu. Lưu cài đặt và xuất bản lại trang.

Biểu mẫu sẽ xuất hiện sau khi bấm vào nút.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 58