Biểu tượng yêu thích của trang web (Website’s favicon)

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút

Biểu tương yêu thích (Favicon) là một biểu tượng nhỏ xuất hiện ở đầu trình duyệt web.

Dưới đây là các ví dụ về biểu tượng yêu thích: Google, Yahoo, AOL, YouTube, Bitrix24.

Cách đặt biểu tượng yêu thích của trang web

Chuyển đến phần Trang web> chọn một trang web> nhấp vào Hành động> Định cấu hình trang web.

Nhấp vào Thêm> Biểu tượng Yêu thích (Favicon).

Nhấp vào chỉnh sửa> chọn hình ảnh (kích thước hình ảnh: 16х16, 32х32, 48х48). Lưu các thiết lập.

Xuất bản lại trang web và biểu tượng yêu thích mới sẽ xuất hiện.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 204