Liên hệ hoặc Công ty, mẫu liên hệ

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể đã nhận thấy rằng bên trong một liên hệ hoặc mẫu chi tiết công ty trong phần Chi tiết (Details section) bạn có thể chọn từ các mẫu Công ty (Company) hoặc Người (Person) để thêm chi tiết địa chỉ mới.

Bitrix24 CRM cũng cho phép bạn thêm các mẫu tùy chỉnh. Ví dụ: mẫu phi lợi nhuận trên ảnh chụp màn hình bên dưới là mẫu tùy chỉnh:


Các mẫu chi tiết liên hệ hoặc công ty mới cũng được định cấu hình từ Cài đặt CRM và cũng được lưu trữ ở đó để bạn có thể chỉnh sửa chúng bất cứ lúc nào.

Đây là cách thêm một mẫu mới:

  • Chuyển đến CRM > Khác > Cài đặt > Điểm bắt đầu (Start point) > Mẫu liên hệ hoặc chi tiết công ty (Contact or Company Details Templates.).

  • Trang này sẽ hiển thị tất cả các mẫu có sẵn. Sử dụng tùy chọn Thêm mẫu để thêm một cái mới.

  • Biểu mẫu Thêm mẫu (Add Template) cho phép thêm tên mẫu, kích hoạt \ hủy kích hoạt & thiết lập sắp xếp. Xin lưu ý rằng mẫu có sắp xếp thấp nhất sẽ được hiển thị trong phần chi tiết liên hệ \ công ty dưới dạng mặc định (đầu tiên trong danh sách). Ví dụ: nếu bạn có sắp xếp mẫu Nonprofit = 550 và sắp xếp mẫu Công ty = 510, sau đó mẫu Công ty sẽ được hiển thị đầu tiên trong danh sách.

  • Sau khi một mẫu mới đã được thêm vào, bạn có thể bắt đầu định cấu hình các trường của nó. Chuyển đến menu tùy chọn mẫu và nhấp vào Trường:

  • Trên trang Trường cho Mẫu, bạn sẽ tìm thấy tất cả các trường mà bạn đã thêm vào mẫu. Bấm vào Thêm trường để thêm cái mới.

  • Biểu mẫu trường Thêm (Add) cho phép thêm tên trường, sắp xếp và chọn loại. Các loại trường được hỗ trợ bao gồm: chuỗi (văn bản), số, có \ không hoặc ngày.

Bây giờ bạn sẽ tìm thấy các mẫu chi tiết tùy chỉnh của bạn dưới mẫu liên hệ hoặc chi tiết công ty:

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 49