Nhật ký truy cập

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Trang nhật ký sự kiện cho phép quản trị viên Bitrix24 xem nhật ký của nhân viên với các chi tiết – ngày & giờ & IP. Bộ lọc phía trên danh sách cho phép tìm kiếm nhật ký theo 2 tham số chính – tên nhân viên hoặc \ và ngày đăng nhập.

Tại sao tính năng này quan trọng? Đầu tiên, nếu bạn không  kích hoạt hạn chế IP, bạn có thể xem nhân viên của mình có đang truy cập Bitrix24 từ văn phòng hoặc các nơi khác không. Thời gian đăng nhập cũng rất quan trọng để xác định hoạt động đáng ngờ hoặc nhân viên bị trễ thường xuyên. Cuối cùng, nhật ký truy cập là không thể thiếu để giải quyết xung đột, nếu có bất kỳ vấn đề pháp lý nào phát sinh.

Nhật ký truy cập
Nhật ký truy cập
Lưu ý: Tùy chọn nhật ký sự kiện chỉ khả dụng cho những người đăng ký gói Bitrix24 Standard hoặc Professional.

Hạn chế IP

Bạn chỉ có thể cho phép truy cập vào tài khoản Bitrix24 từ các địa chỉ IP hoặc dải địa chỉ được chỉ định. Bạn có thể định cấu hình hạn chế IP trên trang Cài đặt tài khoản. Chọn người dùng và thêm địa chỉ IP. Ví dụ: 192.168.0.7; 192.168.0.1-192.168.0.100

Lưu ý: tùy chọn này không được áp dụng cho người dùng có quyền quản trị – họ có thể truy cập Bitrix24 từ bất kỳ vị trí nào. Giới hạn truy cập theo IP chỉ dành cho những người đăng ký gói thương mại Bitrix24.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 49