Trạng thái và Danh sách thả xuống (danh sách lựa chọn)

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Khi làm việc trong Bitrix24 CRM, bạn gặp các trạng thái & danh sách thả xuống khác nhau, chẳng hạn như trạng thái khách hàng tiềm năng (Lead statuses), loại liên hệ (Contact type), giai đoạn giao dịch (Deal stage), trạng thái hóa đơn (Invoice status), …

Bạn có thể định cấu hình trạng thái & thả xuống trong phần Danh sách lựa chọn. Nhấp vào CRM > Cài đặt > Điểm bắt đầu (Start point) > Trạng thái và thả xuống (Statuses and Dropdowns).

Dẫn trạng thái và giai đoạn thỏa thuận

Điều quan trọng là định cấu hình trạng thái khách hàng tiềm năng (Lead statuses) và các giai đoạn xử lý (Deal stage) trước khi bạn bắt đầu sử dụng Bitrix24 CRM.

Tại đây bạn có thể thêm các trạng thái (Statuses) / giai đoạn mới (Stages), xóa những trạng thái bạn không cần, chỉnh sửa trạng thái / giai đoạn tên hoặc thay đổi màu sắc.

Ngoài ra, bạn có thể thay đổi thứ tự trạng thái / giai đoạn. Chỉ cần kéo và thả trạng thái / giai đoạn để làm điều đó.

Bạn có thể thêm  trạng thái khách hàng tiềm năng hoặc giai đoạn thỏa thuận theo số lượng bạn cần.
Có một số trạng thái / giai đoạn bắt buộc không thể xóa: trạng thái / giai đoạn ban đầu và 2 trạng thái / giai đoạn cuối (thành công và không thành công). Có thể có một số trạng thái / giai đoạn không thành công. Thêm trạng thái / giai đoạn mới bằng cách nhấp vào Thêm trạng thái / giai đoạn.

Đối với trạng thái khách hàng tiềm năng (Lead statuses), giai đoạn thỏa thuận (Deal stages), báo giá & hóa đơn (Quotes & Invoices) trạng thái xem trước theo tỷ lệ và xem trước kênh bán hàng, cho phép bạn xem báo cáo phân tích của mình sẽ như thế nào.

Các giai đoạn thỏa thuận được cấu hình cho từng đường ống thỏa thuận riêng.

Loại liên hệ, loại công ty, loại thỏa thuận, ngành công nghiệp, …

Các loại liên hệ (Contact types), các loại công ty (Company types), …, được cấu hình thậm chí dễ dàng hơn cấu hình trạng thái khách hàng tiềm năng (Lead statuses) và các giai đoạn thỏa thuận (Deal stages). Bạn chỉ cần thêm bao nhiêu trường bạn cần, chỉ định tên, thay đổi thứ tự và hoàn thành.

Các loại liên hệ, loại công ty, … sẽ có sẵn ở dạng phần tử CRM tương ứng.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 23