Tổng quan danh mục sản phẩm

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bitrix24 CRM có danh mục sản phẩm riêng. Bạn có thể tạo sản phẩm mới, chỉnh sửa sản phẩm hiện có, định cấu hình thông số sản phẩm, thêm biến thể sản phẩm, v.v.

Thêm sản phẩm

Để thêm sản phẩm mới, hãy chuyển đến phần CRM > Sản phẩm > nhấp vào Thêm sản phẩm đơn giản .

addprod.jpg

Chỉ định mô tả sản phẩm ngắn gọn, đặt giá và thêm hình ảnh. Sau khi lưu, sản phẩm sẽ xuất hiện trong danh mục của bạn.

newprod.jpg
Đọc thêm trong bài viết – Thêm sản phẩm vào danh mục

Thêm các biến thể sản phẩm

Nếu bạn có các sản phẩm tương tự có thể có kích thước, màu sắc, nhãn hiệu khác nhau, v.v., bạn có thể thêm một số biến thể sản phẩm.

biến thể6.jpg
Đọc thêm trong bài viết – Làm việc với các biến thể của sản phẩm

Làm việc với lưới sản phẩm

Bạn có thể chỉnh sửa một số sản phẩm và thông số của chúng bằng cách chỉ cần đánh dấu vào chúng và nhấp vào “Chỉnh sửa”. Không cần mở từng thẻ sản phẩm.

prodgrid4.jpg
Đọc thêm trong bài viết – Làm việc với lưới sản phẩm
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 14