Giới hạn số Email gửi đi

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Trong Bitrix24 có giới hạn về số lượng email gửi đi mỗi tháng. Giới hạn hàng tháng đối với các email gửi đi được xác định bởi gói Bitrix24 của bạn. Vui lòng tham khảo trang giá để biết chi tiết.
Xin lưu ý rằng giới hạn đề cập đến bất kỳ email nào được gửi từ cổng thông tin – lời mời đến người dùng khác, email khôi phục mật khẩu hoặc chiến dịch email.
Giới hạn có thể dễ dàng vượt quá trong trường hợp các chiến dịch CRM Marketing đang hoạt động. Nếu vậy, thậm chí gửi email dịch vụ sẽ bị đình chỉ.

Trong Bitrix24 có giới hạn tùy chỉnh bên trong – phần trăm số lượng email có thể được sử dụng cho CRM Marketing. Ngay cả trong trường hợp các chiến dịch email đang hoạt động, giới hạn hệ thống không thể vượt quá mức.

Cách thức hoạt động

Thông tin về giới hạn tùy chỉnh bên trong có sẵn trên trang CRM Marketing – Cài đặt. Trên trang này, bạn cũng có thể xem số lượng email đã gửi và đánh giá tình hình hiện tại.

Theo mặc định, giới hạn tùy chỉnh bên trong bằng 90%. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi giới hạn bất cứ lúc nào và thậm chí đặt nó bằng 100%.
Đây là một ví dụ. Giả sử cổng thông tin của bạn có giới hạn gửi 5.000 email mỗi tháng. Theo mặc định, CRM Marketing sẽ chỉ có thể gửi 4.750 email. Số dư sẽ là dự trữ để gửi bất kỳ email nào khác.
Nếu bạn gần vượt quá giới hạn, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo khi tạo chiến dịch email.

Cách tăng giới hạn hàng ngày

Ví dụ: giới hạn hàng ngày của bạn là 1000 email. Nhưng giới hạn hàng tháng của bạn là 1,000,000 email (1,000,000 / 30 = 33,333).

Để tăng giới hạn hàng ngày, bạn cần tạo một chiến dịch với 500,500 email. 1,000 email sẽ được gửi, 500 sẽ được thêm vào hàng đợi.
Giới hạn sẽ được tăng vào ngày hôm sau và 500 email này sẽ được gửi. Vì vậy, để tăng giới hạn hàng ngày, bạn cần vượt quá giới hạn hiện tại.

Nếu có quá nhiều báo cáo spam, giới hạn hàng ngày của bạn có thể không tăng hoặc thậm chí có thể giảm.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 150