Thêm thuộc tính sản phẩm tùy chỉnh

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Bất kỳ sản phẩm nào cũng có một bộ thuộc tính – màu sắc, nhà sản xuất, vật liệu, v.v. Trong Bitrix24, bạn có thể thêm bao nhiêu thuộc tính tùy chỉnh vào danh mục sản phẩm mà bạn cần.

Đọc thêm về danh mục sản phẩm trong bài viết – Sản phẩm.

Để thêm thuộc tính sản phẩm mới, hãy mở phần CRM > Cài đặt > Điểm bắt đầu (Start point) > Thuộc tính sản phẩm (Product properties).

Trong phần này, bạn có thể xem danh sách các thuộc tính. Không có danh sách này, cửa hàng trực tuyến của bạn sẽ không hoạt động chính xác.

Trong Bitrix24, CRM và Cửa hàng trực tuyến sử dụng cùng một danh mục sản phẩm. Đọc thêm trong bài viết – Thêm sản phẩm vào danh mục thương mại.

Cách thêm thuộc tính sản phẩm mới

Ví dụ, chúng tôi đang bán sô cô la. Vì vậy, chúng ta cần tạo một tài sản tỷ lệ phần trăm sô cô la .

Nhấp vào nút Thêm (Add).

Chỉ định tên và loại tài sản. Trong trường hợp của chúng tôi, hãy chọn loại Danh sách (List type), để chúng tôi có thể chọn giá trị từ danh sách.

Bây giờ hãy thêm các giá trị danh sách cho một tỷ lệ phần trăm sô cô la.

Nếu cần thiết, bạn có thể làm cho trường thuộc tính này được yêu cầu hoặc nhiều.

Nhấp vào để lưu. Bây giờ chúng ta có thể chọn giá trị phần trăm sô cô la khi thêm một sản phẩm mới.

  • Các loại tài sản khác

Chuỗi – giá trị văn bản.
Số- bất kỳ giá trị số. Ví dụ, trọng lượng của sản phẩm.

Tệp – sử dụng loại này để đính kèm tệp. Ví dụ, giấy chứng nhận phù hợp hoặc hình ảnh.

Liên kết với phần tử – cho phép chọn một sản phẩm khác từ danh mục. Ví dụ, để giới thiệu một sản phẩm khác.

Liên kết với các mục CRM – cho phép liên kết sản phẩm với khách hàng tiềm năng, liên hệ, công ty hoặc thỏa thuận.

Liên kết với Yandex.Maps – sử dụng loại này để liên kết sản phẩm với một vị trí nhất định. Ví dụ, vị trí của nhà sản xuất sản phẩm.

Bộ đếm – Bitrix24 sẽ tự động tăng giá trị.

Ngày / Giờ – sử dụng loại này để chỉ định ngày “tốt nhất trước” hoặc bất kỳ ngày nào khác.

HTML / văn bản – mô tả văn bản với tính năng định dạng.
Liên kết với nhân viên – sử dụng loại này để liên kết sản phẩm với nhân viên. Ví dụ, người quản lý có trách nhiệm.

Tiền – sử dụng loại này để chỉ định giá. Ví dụ, giá của bảo hành mở rộng.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 17