Đơn vị đo lường

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể thêm các đơn vị đo lường của riêng mình để sử dụng khi thêm sản phẩm vào Bitrix24 CRM.

Mở phần CRM > bấm Thêm (More) > Cài đặt > Điểm bắt đầu (Start point) > Đơn vị đo (Units of measurement).

Nhấp vào Thêm để thêm đơn vị đo lường mới.

Điền vào Đơn vị đo mẫu (Units of measurement).

  • Mã – một giá trị số được sử dụng để xác định đơn vị đo lường được tạo
  • Tên đơn vị – tên đầy đủ của đơn vị đo lường
  • Biểu tượng đơn vị và Biểu tượng đơn vị (quốc tế)
  • Tên mã (nội địa)

Bật tùy chọn Mặc định (Default) và đơn vị đo lường này sẽ được sử dụng cho các sản phẩm trong giao dịch, báo giá và hóa đơn tự động. Cũng thế, theo mặc định, nó sẽ được sử dụng khi thêm sản phẩm mới vào CRM.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 30