Hành động: lưu trữ trên Drive

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Sao chép / Di chuyển trên Drive

Hành động sao chép hoặc di chuyển các phần tử trên Drive.

Tham số hành động:
Đối tượng nguồn – tệp hoặc thư mục sẽ được sao chép / di chuyển.

Tệp hoặc thư mục Drive – bạn có thể chỉ định dữ liệu bổ sung cho hành động, ví dụ: ID của thư mục đã tạo trước đó.

Thao tác – chọn thao tác sẽ được thực hiện: Di chuyển hoặc Sao chép

Tới – một số tùy chọn có sẵn:

 • Ổ đĩa người dùng – chỉ định người dùng có ổ đĩa mà phần tử sẽ được di chuyển hoặc sao chép.
 • Ổ đĩa nhóm mạng xã hội – chọn ổ nhóm làm việc / dự án mà phần tử sẽ được di chuyển hoặc sao chép tới đó.
 • Ổ đĩa công cộng – phần tử sẽ được di chuyển hoặc sao chép vào Ổ đĩa công ty.
 • Thư mục Drive – chọn một thư mục mà phần tử sẽ được sao chép hoặc di chuyển.
 • Run as – chọn một người dùng sẽ được hiển thị là người đã thực hiện hành động.

Tạo thư mục trên Drive

Hành động này tạo một thư mục trên Drive.
Tham số hành động
Tạo trong – ở nơi một thư mục mới sẽ được tạo. Một số tùy chọn có sẵn:

 • User Drive – chỉ định một người dùng trên Drive một thư mục mới sẽ được tạo.
 • Ổ đĩa nhóm mạng xã hội – chọn ổ nhóm làm việc / dự án nơi một thư mục mới sẽ được tạo.
 • Ổ đĩa công cộng – một thư mục mới sẽ được tạo trên Ổ đĩa công ty.
 • Thư mục Drive – bạn có thể tạo một thư mục mới bên trong thư mục hiện có.
  Tên thư mục – chỉ định tên thư mục mới.

Được tạo bởi – chọn một người dùng sẽ được hiển thị là người đã thực hiện hành động.

Xóa đối tượng Drive

Hành động xóa một đối tượng Drive.
Tham số hành động
Đối tượng nguồn – tệp hoặc thư mục sẽ bị xóa.

Tệp hoặc thư mục Drive – bạn có thể chỉ định dữ liệu bổ sung cho hành động, ví dụ: ID của thư mục đã tạo trước đó.

Xóa với tư cách – chọn một người dùng sẽ được hiển thị là người đã thực hiện hành động.

Chi tiết đối tượng Drive

Hành động nhận thông tin chi tiết về đối tượng Drive.
Tham số hành động
Đối tượng nguồn – chọn một tệp hoặc một thư mục mà bạn cần để biết thêm chi tiết.

Tệp hoặc thư mục Drive – bạn có thể chỉ định dữ liệu bổ sung cho hành động, ví dụ: ID của thư mục đã tạo trước đó.

Tải phiên bản mới lên Drive

Hành động tải lên phiên bản mới của một phần tử lên Drive.
Tham số hành động
Tệp Drive – chọn một tệp sẽ được cập nhật.

Tệp để tải lên – một phiên bản mới của tệp.

Tải lên với tư cách – chọn một người dùng sẽ được hiển thị là người đã thực hiện hành động.

Tải lên Drive

Hành động tải tệp lên bộ nhớ Drive.
Tham số hành động
Vị trí điểm đến – một số tùy chọn có sẵn:

 • User Drive – chỉ định người dùng có ổ đĩa đầu tiên sẽ được tải lên.
 • Drive nhóm mạng xã hội – chọn ổ nhóm làm việc / dự án mà tệp sẽ được tải lên.
 • Ổ đĩa công cộng – tệp sẽ được tải lên Ổ đĩa công ty.
 • Thư mục Drive – chọn một thư mục mà tệp sẽ được tải lên.

Tệp để tải lên – chọn tệp sẽ được tải lên.

Tải lên với tư cách – chọn một người dùng sẽ được hiển thị là người đã thực hiện hành động.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 14