Xu hướng Sales

You are here:
Thời gian đọc 1 phút
Trong bài viết này

Báo cáo xu hướng Bán hàng (Sales trends) cho thấy tỷ lệ phần trăm các giao dịch đã giành được hoặc mất trong khoảng thời gian báo cáo được chọn. Ngoài ra, bạn có thể theo dõi thay đổi khối lượng bán hàng bằng cách sử dụng báo cáo này.

Cách thức hoạt động

Trước hết, chọn các trường (Field) và chỉ định giá trị của chúng để lọc giao dịch theo. Nếu bạn cần thêm nhiều trường, bấm vào nút Thêm trường (Add field).

Đối với mỗi nhân viên, các giao dịch ban đầu và lặp lại vẫn sẽ được tính.

Hai cột đầu tiên hiển thị số lượng giao dịch đã giành được hoặc mất trong kỳ báo cáo được chọn.

Cột Chuyển đổi và Đánh mất (Conversion và Losses) cho thấy tỷ lệ phần trăm của các giao dịch đã giành được hoặc mất trong kỳ báo cáo được chọn.

Cột Dynamics cho thấy số lượng giao dịch giành được đã thay đổi so với kỳ báo cáo trước đó.

Bạn có thể kéo và thả các cột để thay đổi thứ tự của chúng.

Tùy chọn này có sẵn cho các thuê bao kế hoạch thương mại Bitrix24. Đọc thêm – Giá cả trên đám mây.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 64