Phễu bán hàng (Sales funnel)

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Phễu bán hàng là một công cụ hiệu quả cho phép bạn phân tích quy trình bán hàng của mình và xác định giai đoạn nào bạn dễ đánh mất khách hàng tiềm năng (Leads) nhất.

Nhấp vào CRM > Phễu bán hàng (Sales funnel) để xem tỷ lệ của tất cả các giao dịch ở chế độ xem dạng biểu đồ và dạng bảng.


Bạn có thể chỉnh sửa tên giai đoạn thỏa thuận (Deal), đặt hàng (Order) hoặc thêm các giai đoạn mới trong CRM > Cài đặt > Điểm bắt đầu (Start point) > Trạng thái và thả xuống (Statuses and Dropdowns) > Phần giao dịch theo giai đoạn.

Nếu bạn có nhiều đường ống thỏa thuận (Deal pipelines), bạn có thể định cấu hình các giai đoạn thỏa thuận cho từng đường ống riêng lẻ. Tìm hiểu thêm về các đường ống thỏa thuận trong bài viết – Nhiều đường ống và kênh bán hàng trong Bitrix24 CRM.

Trong phần Phễu bán hàng, bạn có thể xem các bảng và biểu đồ cho các giao dịch Hiện hoạt động (giai đoạn cuối, trung gian và thành công cuối cùng) và giao dịch Không hoạt động (giai đoạn cuối không thành công).

Có hai loại kênh: Tiêu chuẩn và Chuyển đổi (Standard và With Conversion).

Bạn có thể chuyển đổi giữa các loại kênh bất kỳ lúc nào bằng cách chọn loại kênh trong menu thả xuống.

Trong chế độ xem Chuẩn (Standard), bạn được hiển thị số lượng giao dịch trên từng giai đoạn và tỷ lệ phần trăm trên tổng số giao dịch.

Trong chế độ xem Với chuyển đổi (With Conversions), mỗi giai đoạn giao dịch thấp hơn bao gồm tất cả các giai đoạn giao dịch trên. Ví dụ: một giao dịch ở giai đoạn Thỏa thuận thành công (Deal won) cũng được tính trong tất cả các giai đoạn trung gian và trong giai đoạn ban đầu.

Hãy lấy một ví dụ về kênh bán hàng trên ảnh chụp màn hình ở trên. Chúng ta có thể thấy rằng 39% giao dịch đang hoạt động đã đạt đến giai đoạn hóa đơn cuối cùng và được chuyển qua giai đoạn Mới và Đang tiến hành. 11 là tổng số giao dịch trong giai đoạn này và $ 176,940 là tổng số giao dịch như vậy.

Ngoài ra, bạn có thể thấy rằng 86% tất cả các giao dịch đang hoạt động và 14% không hoạt động (thất bại) (failed).

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 153