Sơ đồ web- sitemap.xml

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Quản trị viên web sử dụng sơ đồ trang web để cho các công cụ tìm kiếm biết về các trang web có sẵn để thu thập thông tin.

Sơ đồ trang web là một tệp sitemap.xml đặc biệt, trong đó địa chỉ của các trang web được liệt kê với siêu dữ liệu được liên kết với các địa chỉ này, chẳng hạn như ngày trang web được cập nhật. Thông tin này giúp các công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu trang web một cách chính xác.

Tạo sơ đồ trang web

Trong Bitrix24.Sites, tệp sitemap.xml được tạo tự động.

Chọn trang web bạn muốn tạo tệp sitemap.xml> nhấp vào Tác vụ> Xem trang.

Chọn một trang> nhấp vào Hành động> Chỉnh sửa cài đặt.

Nhấp vào Thêm> cuộn xuống dưới cùng> bật tùy chọn Thêm trang vào sơ đồ trang> nhấp vào Lưu.

Bây giờ, bạn đã cài đặt xong! Ngày sửa đổi cuối cùng được tự động thay đổi sau mỗi lần xuất bản.

θ Để thêm tất cả các trang của trang web vào tệp sitemap.xml, hãy bật tùy chọn Thêm trang vào sơ đồ trang trong cài đặt của mỗi trang.

Kiểm tra tệp sitemap.xml

Để kiểm tra tệp sơ đồ trang web, hãy nhấp vào liên kết: your_website_address / sitemap.xml

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 53