Trình quay số tự động

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Gặp tùy chọn trình quay số tự động mới cho Bitrix24 của bạn, tự động quay số điện thoại của danh sách khách hàng đã chọn. Sau khi cuộc gọi được trả lời, bộ tự động kết nối cuộc gọi với một người sống.

Làm thế nào để bắt đầu quay số

 • Mở danh sách liên lạc CRM và chọn khách hàng bạn cần gọi. Mẹo: để chuẩn bị danh sách khách hàng, bạn có thể chọn tất cả các địa chỉ liên lạc, hoặc sử dụng các bộ lọc để tạo danh sách tham số tùy chỉnh của mình (ví dụ: khách hàng được tạo trong tháng này).
 • Nhấp vào Bắt đầu tùy chọn quay số bên dưới danh sách:
Tính năng quay số tự động trên bitrix24
Tính năng quay số tự động trên bitrix24

Cách tạo

danh sách cuộc gọi cho người dùng khác Bên cạnh việc áp dụng tùy chọn Quay số bắt đầu quay số cho chính mình, bạn cũng có thể tạo danh sách cuộc gọi cho người dùng khác:

 • Mở danh sách liên lạc CRM và chọn khách hàng bạn cần gọi.
 • Trong menu hành động bên dưới danh sách, chọn Danh sách cuộc gọi Tạo và nhấp vào Áp dụng trực tuyến:
Tính năng quay số tự động trên bitrix24
Tính năng quay số tự động trên bitrix24
 •  Một hình thức hoạt động danh sách cuộc gọi mới sẽ xuất hiện:
Tính năng quay số tự động trên bitrix24
Tính năng quay số tự động trên bitrix24
 • Tại đây bạn có thể đặt ngày & giờ gọi, thêm mô tả và chỉ định người dùng có trách nhiệm. Xin lưu ý rằng văn bản bạn thêm dưới dạng chủ đề sẽ được hiển thị cho người dùng có trách nhiệm dưới dạng tên hoạt động. Bạn cũng có thể sử dụng một trong các mẫu web có sẵn.
 • Sau khi danh sách được tạo, người dùng có trách nhiệm có thể tìm thấy nó dưới dạng hoạt động trong Hoạt động CRM:
  Tính năng quay số tự động trên bitrix24
  Tính năng quay số tự động trên bitrix24

  Tính năng quay số tự động trên bitrix24

 • Tại đây bạn có thể mở hoạt động danh sách cuộc gọi & Bắt đầu cuộc gọi.
Tính năng quay số tự động trên bitrix24
Tính năng quay số tự động trên bitrix24
 • Bấm vào tab Gọi để bắt đầu gọi. Mỗi liên hệ có trường trạng thái cuộc gọi riêng. Ngay từ đầu, trạng thái cuộc gọi liên lạc bằng với lịch trình. Sau khi cuộc gọi kết thúc, bạn có thể đặt trạng thái khác – thành công, số không hợp lệ, v.v.
Tính năng quay số tự động trên bitrix24
Tính năng quay số tự động trên bitrix24
 • Nhấn Next để đến một liên hệ khác trong danh sách cuộc gọi của bạn.
 • Giao dịch hoặc Hóa đơn mới có thể được tạo từ danh sách cuộc gọi khi cần thiết.

Cách cài đặt cấu hình

Bạn có thể chỉnh sửa trạng thái cuộc gọi hiện có hoặc thêm trạng thái cuộc gọi mới trong CRM —> Cài đặt —> Điểm bắt đầu —> Trạng thái & thả xuống —> Trạng thái cuộc gọi. Kéo và thả các trạng thái để sắp xếp lại chúng.

Tính năng quay số tự động trên bitrix24
Tính năng quay số tự động trên bitrix24
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 53