Tổng quan về CRM Stream

You are here:
Thời gian đọc 1 phút
Trong bài viết này

Bitrix24 CRM có một luồng hoạt động của riêng (Activity Stream). Luồng (Stream) trình bày thông tin về công việc gần đây đã được thực hiện với từng yếu tố CRM theo thứ tự thời gian.

Cách thức hoạt động

Theo mặc định, chế độ của tôi (My Mode) được kích hoạt. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ thấy các hoạt động hoặc tin nhắn bạn đã tạo hoặc những hoạt động được gửi đến bạn và những nơi bạn chịu trách nhiệm.


Chuyển sang chế độ Tất cả (All Mode) để xem tất cả các hoạt động và tin nhắn.

Sử dụng Bộ lọc (Filter) để tìm kiếm các hoạt động và tin nhắn theo Tác giả (Author) hoặc Ngày (Date).


Bạn có thể xem năm Hoạt động hiện tại (Current Activities) trong phần tương ứng bên phải.


Bạn có thể hoàn thành một hoạt động bằng cách đánh dấu vào danh sách.

Bạn có thể tạo các hoạt động mới chỉ bằng một cú nhấp chuột trong Luồng CRM. Chỉ cần nhấp vào Tin nhắn (Message), Nhiệm vụ (Task), Cuộc họp (Meeting), Cuộc gọi (Call) hoặc Email.

Đọc thêm về Hoạt động trong bài viết – Hoạt động CRM.

Nhấp vào Gửi tin nhắn để thêm nhận xét về liên hệ, công ty, giao dịch (Deal) hoặc khách hàng tiềm năng (Lead) tới Luồng CRM. Bạn cũng cần chọn người dùng sẽ nhận được thông báo này.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 29