Không thể truy cập bản ghi cuộc gọi

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bitrix24 lưu các bản ghi cuộc gọi trên Drive của Công ty trong Telephony – Thư mục Cuộc gọi được ghi.

Không thể truy cập bản ghi cuộc gọi
Không thể truy cập bản ghi cuộc gọi

Bạn có thể phát các cuộc gọi được ghi trong biểu mẫu phần tử CRM. Nếu người dùng Bitrix24 không thể làm điều đó, bạn cần kiểm tra xem các yêu cầu sau có được đáp ứng không:

Người dùng Bitrix24 cần phải có quyền truy cập CRM được định cấu hình chính xác (CRM —> Cài đặt —> Quyền —> Quyền truy cập): Cấp độ truy cập của đọc đọc đối với phần tử CRM là đủ.

Không thể truy cập bản ghi cuộc gọi
Không thể truy cập bản ghi cuộc gọi

Người dùng Bitrix24 cũng cần có quyền truy cập vào thư mục trong Company Drive, nơi các cuộc gọi được ghi lại được lưu trữ (Bitrix24.Drive —> Company Drive —> Telephony – Các cuộc gọi được ghi âm).

Không thể truy cập bản ghi cuộc gọi
Không thể truy cập bản ghi cuộc gọi
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 32