Cách dữ liệu Google của bạn sẽ được sử dụng thông qua tích hợp

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Tích hợp các dịch vụ của Google

Nếu bạn kết nối tài khoản Bitrix24 của mình với các ứng dụng hoặc dịch vụ do các bên khác cung cấp, chẳng hạn như Google, thì một số Dữ liệu khách hàng nhất định có thể được Google thu thập từ thiết bị của bạn. Bitrix24 xử lý dữ liệu người dùng của Google nhất quán với các chính sách của Google. Việc sử dụng thông tin nhận được từ API Gmail tuân theo Yêu cầu sử dụng có giới hạn của Google. Dữ liệu này có thể được thu thập tự động thông qua việc sử dụng các giao diện lập trình ứng dụng như Dịch vụ API của Google hoặc API của Gmail (OAuth) và có thể bao gồm:

  • Nội dung, siêu dữ liệu và thông tin liên quan của email, sự kiện lịch Google và các tệp được lưu trữ khi bạn chọn đồng bộ hóa Ứng dụng của mình với Gmail, lịch và các dịch vụ lưu trữ đám mây (Google Drive);
  • Địa chỉ email của các thư mục Hộp thư đến và Đã gửi, khi bạn chọn đồng bộ hóa tài khoản Bitrix24 và Gmail với sổ địa chỉ của thiết bị; và
  • Dữ liệu khách hàng mà bạn gửi từ tài khoản Bitrix24 của mình tới Google hoặc dữ liệu mà bạn yêu cầu từ bất kỳ dịch vụ nào của Google, tự động hoặc theo cách khác. Lưu ý rằng, để phòng ngừa bảo mật, nếu bạn chọn kết nối tài khoản Bitrix24 của mình với các ứng dụng hoặc dịch vụ do Google cung cấp và bạn yêu cầu dữ liệu từ bất kỳ dịch vụ nào của Google, thông tin nhận dạng bạn hoặc thiết bị của bạn cũng có thể được gửi để xác thực lời yêu cầu. Bạn có thể thu hồi quyền truy cập bất cứ lúc nào.

Việc sử dụng thông tin nhận được từ API Gmail của ứng dụng sẽ tuân theo Yêu cầu sử dụng có giới hạn của Google

Bitrix24 Đồng bộ hóa hai chiều:

  • Đồng bộ hóa hai chiều giữa Bitrix24 và Gmail có nghĩa là ngay cả khi bạn làm việc với email trong Gmail, bạn sẽ có bản sao của những email đó trong Bitrix24 CRM hoặc Webmail. Ngoài ra, bạn có thể gửi email trực tiếp từ bên trong Bitrix24 bằng Gmail khi tích hợp này được bật.
    Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về tích hợp này, vui lòng xem bài viết tích hợp Email
    .
  • Lịch Đồng bộ hóa hai chiều giữa Bitrix24 và Google Calendars có nghĩa là tất cả các sự kiện được tạo trong Google Calendar đều được tự động đồng bộ hóa với lịch Bitrix24 và ngược lại.
  • Google Tài liệu: Google Tài liệu có thể được sử dụng bên trong tài khoản Bitrix24 để xem và chỉnh sửa tài liệu trực tuyến. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về tích hợp này, vui lòng xem bài viết này .

Lựa chọn có sẵn cho bạn

Bạn luôn có thể chọn tiết lộ hoặc không tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân và lựa chọn đó sẽ không ngăn cản bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Xin lưu ý, tuy nhiên, nếu bạn chọn không cung cấp một số thông tin cá nhân của mình, chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn một số dịch vụ tích hợp của Google. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tuyên bố bảo mật tích hợp Google của chúng tôi .

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 16