Chuyển đổi bài viết ở Activity Stream thành nhiệm vụ

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Activity Stream rất tiện để trao đổi công việc, nhưng mà khi chúng ta cần thực hiện nó thì chúng ta cần chuyển nó thành Tasks. Vât giờ bạn có thể chuyển bất kỳ bài viết hoặc bình luận nào thành một nhiệm vụ. Đơn giản bạn chỉ cần nhấp vào More và chọn Create Task. Nội dung của bài đăng hoặc bình luận sẽ được tự động chèn vào Task mà bạn vừa tạo.

Hình 1: nhấp vào More và chọn Create Task để tạo Task từ Activity Stream

Sau khi nhiệm vụ được tạo, một nhận xét sẽ được xuất hiện tự động dưới dạng bài đăng Activity Stream, thông báo cho các người dùng có liên quan rằng Task đã được tạo.

Hình 2: Mọi người dùng liên quan sẽ được thông báo tự động rằng Task đã được tạo

Bạn có thể tìm thấy nhiệm vụ này giữa nhiều nhiệm vụ khác, chọn Tasks > My tasks.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 149