Thay đổi quản trị viên nếu quản trị viên cũ bị sa thải

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Nếu quản trị viên Bitrix24 bị sa thải và không chỉ định quyền truy cập của quản trị viên cho người dùng khác, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 của mình bằng thông tin đăng nhập và mật khẩu của họ, đồng thời thay đổi quản trị viên tài khoản.

Quản trị viên đầu tiên của tài khoản (người tạo tài khoản) cũng có thể tước bỏ quyền truy cập của quản trị viên từ những người dùng bị loại bỏ.

Tìm hiểu cách cấp quyền truy cập cho quản trị viên người dùng trong bài viết – Cấp quyền quản trị viên cho người dùng .

Nếu không thể giải quyết sự cố bằng các phương pháp được liệt kê ở trên, vui lòng gửi yêu cầu cấp quyền quản trị viên cho một nhân viên khác tới sales@bitrix24.com .

Yêu cầu của bạn sẽ được xem xét theo các điều kiện sau:

  • Yêu cầu của bạn, trong chừng mực có thể, phải được viết và scan trên biểu mẫu chính thức của công ty bạn và có chữ ký của Tổng giám đốc của bạn.

  • Mô tả ngắn gọn tình huống để chúng tôi có thể hiểu tại sao quyền quản trị viên cần được giao cho một nhân viên khác.
  • Vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin sau để bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi có thể thay đổi quản trị viên của tài khoản:
    1. Tên và thông tin đăng nhập của quản trị viên cũ.
    2. Tên, thông tin đăng nhập và mật khẩu của quản trị viên mới (người dùng mà bạn muốn cấp quyền quản trị viên). Bạn có thể thay đổi mật khẩu và email sau.

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 14