Thùng rác CRM trong Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Khi bạn xóa một yếu tố nào CRM, nó sẽ không bị ngay. Nó sẽ được đưa vào Thùng rác CRM trước tiên. Tại đây bạn có thể xóa một yếu tố nào đó CRM vĩnh viễn hoặc khôi phục lại nó.

Lưu ý: Liên hệ, công ty, giao dịch và khách hàng tiềm năng có thể phục hồi trước khi xóa vĩnh viễn

Vậy làm thế nào để thùng rác CRM hoạt động ?

Trước tiên bạn cần nhấp vào CRM  -> chọn Recycle Bin.

Hình 1: Thùng rác CRM

Recycle Bin chứa tất cả thông tin về các thông tin bị xóa: ID, tên, loại phần tử… ta có thể kiểm tra nó bị xóa khi nào và ai là người đã xóa nó.

Hình 2: Kiểm tra thông tin và thời gian vê những thứ bị xóa

Lưu ý: Mỗi người dùng chỉ có thể xem những yếu tố đã bị xóa bởi người dùng này. Quản trị viên có quyền truy cập vài tất cả các yếu tố bị xóa.

Bạn có thể lọc các yếu tố theo ngày, loại và một số yếu tố khác.

+ Ví dụ: Lượt xem bị xóa trong tuần này.

Hình 3: Lọc các yếu tố, phân loại

Bất kỳ yếu tố nào cũng sẽ bị xóa vĩnh viễn hoặc khôi phục lại.

Hình 4: Các yêu tố có thể bị xóa vĩnh viễn hoặc khôi phục lại trước khi xóa

Lưu ý: Chỉ có quản trị viên mới có thể xóa các yếu tố vĩnh viễn

Tùy chọn khôi phục có sẵn cho các thuê bao gói Start+, CRM+, Standard và Professional.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 98