Thêm một khối Newsfeed vào trang web của bạn

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Thêm một khối Newsfeed vào trang web của bạn để tự động đăng tin tức từ nhóm làm việc hoặc luồng hoạt động của bạn.

⊗ Lưu ý: Kiểm tra xem tùy chọn này có sẵn trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả.

Làm thế nào nó hoạt động

Nhấp vào Thêm khối —> Newsfeed —> chọn khối phù hợp nhất.

Thêm một khối Newsfeed vào trang web của bạn
Thêm một khối Newsfeed vào trang web của bạn

 

θ Lời khuyên: các khối có phần tử được thiết kế để đăng danh sách mô tả ngắn gọn, trong khi các khối không có phần tử được thiết kế để đăng mô tả đầy đủ.
Chọn khối đã thêm> nhấp vào Chỉnh sửa.
  • Bật tùy chọn Động.
Thêm một khối Newsfeed vào trang web của bạn
Thêm một khối Newsfeed vào trang web của bạn

 

  • Sau đó chọn nguồn Nội dung. Tất cả các bài viết được thêm vào nhóm làm việc đã chọn sẽ được thêm vào khối này.
Thêm một khối Newsfeed vào trang web của bạn
Thêm một khối Newsfeed vào trang web của bạn

 

  • Trong phần trang Chi tiết , bấm Chọn .
Thêm một khối Newsfeed vào trang web của bạn
Thêm một khối Newsfeed vào trang web của bạn

 

  • Chọn một mẫu trang chi tiết.
Thêm một khối Newsfeed vào trang web của bạn
Thêm một khối Newsfeed vào trang web của bạn

 

Bạn có thể chọn một trong các trang của trang web hoặc một mẫu trang chi tiết tin tức.

  • Chỉ định nếu bạn muốn thêm hình nền vào khối này, chọn văn bản nào sẽ được sử dụng làm tiêu đề và mô tả.
Thêm một khối Newsfeed vào trang web của bạn
Thêm một khối Newsfeed vào trang web của bạn

 

θ Nếu bạn chọn mô tả đầy đủ , tất cả các văn bản sẽ được hiển thị trong khối.
  • Chỉ định văn bản và hành động cho nút bằng một liên kết.

Lưu các thay đổi và xuất bản trang web. Bài viết từ nhóm làm việc sẽ được thêm vào trang web.

Thêm một khối Newsfeed vào trang web của bạn
Thêm một khối Newsfeed vào trang web của bạn

 

Làm thế nào để thêm một bài viết mới vào Newsfeed?

Thêm một bài đăng mới vào nhóm làm việc được chỉ định trong trường Nguồn nội dung của khối Newsfeed.

Thêm một khối Newsfeed vào trang web của bạn
Thêm một khối Newsfeed vào trang web của bạn

 

θ Hình ảnh sẽ chỉ được hiển thị trên trang web nếu bạn kích hoạt tùy chọn Trong văn bản khi đính kèm hình ảnh.
Nhấp vào Gửi và bài đăng sẽ được thêm vào trang web.
Thêm một khối Newsfeed vào trang web của bạn
Thêm một khối Newsfeed vào trang web của bạn
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 32