Thùng rác (Recycle Bin) trong CRM

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Khi bạn xóa một yếu tố trong CRM, nó sẽ không bị xóa. Nó được đưa vào Thùng rác CRM trước tiên. Tại đây bạn có thể xóa một phần tử CRM vĩnh viễn hoặc khôi phục nó.

θ Liên hệ, công ty, thoả thuận (deal) và khách hàng tiềm năng (lead) được đưa vào thùng rác (Recycle Bin) trước

Hoạt động như thế nào

Nhấp vào CRM > Thùng rác (Recycle Bin).

crmrecycle1

Danh sách phần tử chứa tất cả thông tin về các phần tử bị xóa: ID, Tên, loại phần tử, khi nào nó bị xóa và ai đã xóa nó.

crmrecycle2

θ Mỗi người dùng chỉ có thể xem những yếu tố đã bị xóa bởi người dùng này. Quản trị viên có quyền truy cập vào tất cả các yếu tố bị xóa.

Bạn có thể lọc các yếu tố theo ngày, loại, v.v. Ví dụ: lượt xem lead bị xóa trong tuần này.

crmrecycle3
Bất kỳ yếu tố có thể bị xóa vĩnh viễn hoặc phục hồi.

crmrecycle4

θ Chỉ có quản trị viên có thể xóa các yếu tố vĩnh viễn.

⊗ Kiểm tra xem tùy chọn khôi phục có sẵn trong gói của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 378