Kênh mở: Đánh giá chất lượng

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Trong Bitrix24, bạn có thể định cấu hình đánh giá chất lượng cho từng kênh mở. Tùy chọn đánh giá chất lượng chỉ khả dụng cho những người đăng ký gói Bitrix24 Start +, CRM +, Standard hoặc Professional. Hiệu suất đại lý có thể được đánh giá bởi khách hàng và giám sát.

1. Xếp hạng của khách hàng

Kích hoạt tùy chọn Hỏi khách hàng để xếp hạng hiệu suất của đại lý khi cấu hình kênh mở ( Trung tâm liên hệ> chọn mạng xã hội / trình nhắn tin> chọn kênh mở> nhấp vào Cấu hình> Đánh giá chất lượng).

Xếp hạng của khách hàng
Xếp hạng của khách hàng

Có hai loại yêu cầu xếp hạng:

 1. Loại đồ họa yêu cầu xếp hạng được sử dụng trong Live Chat và Bitrix24.Network.
 2. Loại văn bản của yêu cầu xếp hạng được sử dụng trong các kênh truyền thông khác.

Sau khi khách hàng đánh giá cuộc trò chuyện với nhân viên của bạn, nhân viên này sẽ nhận được thông báo tương ứng:

Xếp hạng của khách hàng
Xếp hạng của khách hàng

Nếu bạn không muốn nhận thông báo như vậy, bạn có thể tắt chúng trong cài đặt Thông báo (Định cấu hình thông báo —> Chế độ nâng cao —> Mở kênh —> Thông báo xếp hạng khách hàng).

Xếp hạng của khách hàng
Xếp hạng của khách hàng

Bạn có thể xem xếp hạng của khách hàng trong phần Trung tâm liên hệ —> Danh sách trò chuyện .

Xếp hạng của khách hàng
Xếp hạng của khách hàng

2. Xếp hạng bởi giám sát viên

Giám sát viên cũng có thể đánh giá các cuộc hội thoại. Đánh giá này có thể được xem trong phần Trung tâm liên lạc —> Danh sách trò chuyện.

qualityassessment3.png

Có ba cách mà người giám sát có thể đánh giá các cuộc hội thoại:

 1. Đánh giá thẳng trong phần danh sách trò chuyện .
  qualityassessment4.png
 2. Trong lịch sử tin nhắn.
  qualityassessment5.png
 3. Trong cửa sổ trò chuyện.
  qualityassessment6.png
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 78