Quyền truy cập vào các hoạt động

You are here:
Thời gian đọc 1 phút
Trong bài viết này

Không có quyền truy cập riêng cho các hoạt động trong Bitrix24. Bạn cần định cấu hình quyền truy cập cho thành phần CRM có hoạt động liên quan đến.

Ví dụ: nếu một nhân viên có quyền truy cập vào các giao dịch (Deals) , anh ấy / cô ấy cũng có quyền truy cập vào các hoạt động liên quan đến giao dịch.

Cách thức hoạt động

Nhấp vào CRM > Cài đặt > Quyền > Quyền truy cập. (CRM > Settings > Permissions > Access permissions)

Hãy cấu hình quyền (Permissions) cho vai trò (Quản lý) Manager.

Đọc thêm về quyền truy cập và vai trò trong bài viết – Quyền truy cập trong CRM.

Ví dụ: hãy cấu hình quyền truy cập cho giao dịch (Deals). Quyền truy cập cho các công ty, địa chỉ liên lạc và khách hàng tiềm năng được cấu hình theo cùng một cách.

Cấp quyền truy cập vào hành động Đọc (Read) và chọn Tất cả (All).

Giờ đây, người dùng có vai trò Người quản lý có thể xem các hoạt động liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào.

Anh ấy / cô ấy sẽ không thể chỉnh sửa hoặc thêm các hoạt động mới và thay vào đó sẽ nhận được thông báo lỗi:

Hãy cho vai trò của Trình quản lý quyền truy cập vào hành động Cập nhật.

Người dùng có vai trò Người quản lý (Manager) sẽ có thể chỉnh sửa hoặc thêm các hoạt động mới liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào:

Truy cập vào xóa hành động hoạt động theo cùng một cách.

Đọc thêm về các hoạt động trong bài viết – Hoạt động CRM.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 18