Quyền truy cập vào các hoạt động

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Không có quyền truy cập riêng cho các hoạt động trong Bitrix24. Bạn cần định cấu hình quyền truy cập cho thành phần CRM có hoạt động liên quan đến.

Ví dụ: nếu một nhân viên có quyền truy cập vào các giao dịch, anh ấy/cô ấy cũng có quyền truy cập vào các hoạt động liên quan đến giao dịch.

Làm thế nào nó hoạt động

Nhấp vào CRM —> Cài đặt —> Quyền —> Quyền truy cập .

quyền truy cập vào các hoạt động trên bitrix24
Quyền truy cập vào các hoạt động trên bitrix24

Hãy cấu hình quyền cho vai trò Manager.

quyền truy cập vào các hoạt động trên bitrix24
Quyền truy cập vào các hoạt động trên bitrix24

Ví dụ: hãy cấu hình quyền truy cập để giao dịch. Quyền truy cập cho các công ty, liên hệ và khách hàng tiềm năng được cấu hình theo cùng một cách.
Cấp quyền truy cập vào hành động Đọc và chọn Tất cả.

quyền truy cập vào các hoạt động trên bitrix24
Quyền truy cập vào các hoạt động trên bitrix24

Giờ đây, người dùng có vai trò Người quản lý có thể xem các hoạt động liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào.

quyền truy cập vào các hoạt động trên bitrix24
Quyền truy cập vào các hoạt động trên bitrix24

Anh ấy/cô ấy sẽ không thể chỉnh sửa hoặc thêm các hoạt động mới và thay vào đó sẽ nhận được thông báo lỗi:

quyền truy cập vào các hoạt động trên bitrix24
Quyền truy cập vào các hoạt động trên bitrix24

Hãy cho vai trò của Trình quản lý quyền truy cập vào hành động Cập nhật.

quyền truy cập vào các hoạt động trên bitrix24
Quyền truy cập vào các hoạt động trên bitrix24

Người dùng có vai trò Người quản lý sẽ có thể chỉnh sửa hoặc thêm các hoạt động mới liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào:

quyền truy cập vào các hoạt động trên bitrix24
Quyền truy cập vào các hoạt động trên bitrix24

Truy cập để xóa hành động hoạt động theo cùng một cách.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 153