Quản lý thời gian (Time management)

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Bạn có thể bật tùy chọn quản lý thời gian trong menu cài đặt. Tùy chọn này chỉ dành cho người dùng đăng ký gói Professional của Bitrix24.

Quan ly thoi gian voi Bitrix24
Hình 1: Quản lý thời gian với Bitrix24

Nếu bạn bật tùy chọn quản lý thời gian, tính năng báo cáo công việc cũng được mở.

Hướng dẫn bật tính năng quản lý thời gian.

Chọn Cài đặt (Settings) -> Kéo xuống Dịch vụ (Services) -> Click chọn Quản lý thời gian và Báo cáo công việc.

Quan ly thoi gian voi Bitrix24
Hình 2: Hướng dẫn bật tính năng Quản lý thời gian

Sau đó bạn có thể tắt tính năng này cho những nhân sự hoặc phòng ban đặc biệt trong phần Thời gian và Báo cáo > Thời gian làm việc. (Time and Reports > Worktime.)

Quan ly thoi gian voi Bitrix24
Hình 3: Tắt tính năng Quản lý thời gian
Hướng dẫn Clock in/ Clock out

Để bắt đầu ngày làm việc, nhấp vào nút Clock in, sau đó đồng hồ sẽ hiển thị thời lượng ngày làm việc.

Quan ly thoi gian voi Bitrix24
Hình 4: Hướng dẫn Clock in

Nếu bạn quên Clock in, bạn có thể nhấp chọn nút thay đổi thời gian clock in. Sau đó chọn lại thời gian và lý do. Bạn sẽ cần được quản lý phê duyệt điều này.

Quan ly thoi gian voi Bitrix24
Hình 5: Thay đổi thời gian Clock in

Nếu bạn muốn tạm dừng tính giớ, nhấp vào nút Giải lao (Break).  Khi bạn kết thúc nghỉ giải lao, hãy nhấp vào nút Tiếp tục (Continue). Đồng hồ sẽ tiếp tục tính thời gian ngày làm việc.

Kết thúc ngày làm việc, hãy nhấp “Clock out”. Nhiều người thỉnh thoảng sẽ quên mất việc này, chỉ cần nhấp nút Thay đổi thời gian tan sở (Change clock-out time) và ghi lý do. Quản lý của bạn sẽ phê duyệt sự thay đổi này.

Quan ly thoi gian voi Bitrix24
Hình 6: Hướng dẫn Clock out

Nếu như bạn quên kết thúc ngày làm việc hôm trước thì bạn sẽ không bắt đầu ngày làm việc mới được.

Quan ly thoi gian voi Bitrix24
Hình 7: Thông báo hiển thị khi bạn chưa Clock out vào hôm trước

Khi bạn kết thúc ngày làm việc, thông tin về thời gian vào làm/tan làm và thời lượng làm việc sẽ tự động được thêm vào mục Thời gian làm việc (Worktime).

Quản lý thời gian làm việc với Bitrix24
Hình 8: Hiển thị “hết hạn” khi chưa clock out
Kế hoạch hàng ngày (Daily Plan)

Bạn có thể thêm một nhiệm vụ mới ngay trong bảng quản lý Thời gian hoặc chọn một nhiệm vụ có sẵn từ danh sách.

Nếu bạn bật theo dõi thời gian cho nhiệm vụ này, sẽ có thông tin về thời gian dành cho công việc của tác vụ này. Ngoài ra, bạn có thể tạm dừng trình theo dõi thời gian hoặc hoàn thành nhiệm vụ ở đó.

Quan ly thoi gian voi Bitrix24
Hình 9: Kế hoạch hàng ngày

Bạn cũng có thể thêm sự kiện vào lịch của bạn trong Kế hoạch hàng ngày (Daily Plan). Nếu bạn bật tùy chọn vắng mặt, sự kiện sẽ được thêm vào lịch với dấu hiệu cho biết bạn không ở văn phòng. Thông tin này sẽ được đồng nghiệp của bạn nhìn thấy và họ sẽ không lên lịch bất kỳ cuộc họp nào có sự tham gia của bạn vào thời gian này.

Tóm tắt công việc hàng ngày

Bạn có thể thêm thông tin vào phần Tóm tắt công việc hàng ngày và nó sẽ được tự động thêm vào Báo cáo công việc.

Quan ly thoi gian voi Bitrix24
Hình 10: Tóm tắt công việc hàng ngày
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 460