Báo cáo khách hàng thường xuyên (Regular clients report)

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Báo cáo khách hàng thường xuyên cho thấy có bao nhiêu khách hàng đã mua sản phẩm đó từ bạn trong khoảng thời gian báo cáo được chọn.

Bạn có thể tìm thấy báo cáo này trong phần CRM Analytics > Khách hàng (Clients) > Khách hàng thường xuyên (Regular Clients).

Các cột trong báo cáo được xây dựng tự động và hiển thị số lượng giao dịch đã được đóng trong kỳ báo cáo được chọn, ví dụ, báo cáo cho thấy số lượng khách hàng có cùng số lượng giao dịch được đóng trong kỳ báo cáo.

Nếu bạn di chuột qua cột, số liệu thống kê của cột này sẽ được hiển thị:

  • Liên hệ (Contacts) – số lượng liên lạc ứng với các giao dịch giành thành công.
  • Công ty (Companies) – số lượng các công ty ứng với các giao dịch giành chiến thắng.
  • Số tiền (Amount) – tổng số lượng giao dịch giành được trong nhóm khách hàng này.
  • Phần trăm tổng doanh thu (Percent of gross sales) – số tiền giao dịch giành được trong nhóm khách hàng này tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền giao dịch giành được.

Bảng Khách hàng theo số lượng giao dịch (Clients by number of deals) hiển thị danh bạ và công ty, tổng số giao dịch, tổng số giao dịch chiến thắng, tổng số lượng giao dịch giành được, và tỷ lệ chuyển đổi (tỷ lệ phần trăm giao dịch giành được của tổng số tiền giao dịch).

Dữ liệu trong báo cáo được lọc theo thời kỳ báo cáo được chọn. Bạn cũng có thể lọc dữ liệu theo các trường khác nếu cần.

Nếu một số liên hệ được kết nối với một giao dịch, thỏa thuận này sẽ được tính là kết nối với liên hệ đầu tiên.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 61