Xem lịch cho Khách hàng tiềm năng (Leads) và Giao dịch (Deals)

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Sử dụng chế độ xem Lịch cho khách hàng tiềm năng và giao dịch để đánh giá khối lượng công việc của bạn vào một ngày nhất định.

calendar1

Xem lịch đặc biệt hữu ích cho việc bán dịch vụ. Bạn luôn có thể kiểm tra tài nguyên hoặc nhân viên sẵn có vào một ngày nhất định để lên lịch trình khách hàng chính xác.

Đọc thêm về tài nguyên Đặt phòng (Booking resources).

Cài đặt xem lịch

Chế độ xem lịch có một số cài đặt quan trọng:

calendar2

  • Chọn một khoảng thời gian sẽ được hiển thị – Ngày, Tuần hoặc Tháng.
  • Chọn một loại sắp xếp sẽ được sử dụng.

Bạn có thể sắp xếp khách hàng tiềm năng (Leads) theo ngày họ đã được tạo. Bạn có thể sắp xếp các giao dịch (Deals) theo ngày chúng được tạo hoặc hoàn thành. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bất kỳ trường / ngày hoặc Đặt trường tùy chỉnh tài nguyên.

Ví dụ sử dụng xem lịch

Chế độ xem lịch rất hữu ích khi bạn muốn xem có bao nhiêu giao dịch được hoàn thành vào một ngày nhất định và phân tích thông tin này.

Ví dụ: thật dễ dàng để xem có bao nhiêu giao dịch đã được hoàn thành khi bạn thực hiện một chương trình khuyến mãi.

calendar3

Chỉ cần nhấp vào một ngày để thêm một khách hàng tiềm năng hoặc thỏa thuận mới.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 33