Các mối quan hệ giữa Công ty và Liên hệ (Companies & Contacts)

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Liên hệ (Contact), Công ty (Companies), Giao dịch (Deals) và báo giá (Quotes) được kết nối chặt chẽ với nhau trong chu kỳ bán hàng. Như bạn đã biết Bitrix24 cho phép bạn chuyển đổi một khách hàng tiềm năng (Lead) thành Liên hệ + Công ty + Thỏa thuận cùng một lúc.

Ngược lại, có thể cùng một Liên hệ được liên kết với một công ty hoặc một công ty được đại diện bởi một số liên hệ. Trong trường hợp cuối cùng, một thỏa thuận (Deal) có thể được thực hiện với một số liên hệ được kết nối với cùng một công ty. Hãy xem cách để có thể thiết lập nhiều kết nối trong Bitrix24 CRM:

Liên hệ với nhiều công ty

Mở biểu mẫu Liên hệ (Contact form) và tìm trường Công ty (Company) bên trong mục Giới thiệu (About contact block):


Ở đây bạn sẽ tìm thấy tất cả các công ty liên quan đến liên hệ này.
Bạn luôn có thể thêm nhiều công ty vào liên hệ – có thể tạo một công ty mới hoặc chọn một trong những công ty hiện có (được tạo trước đó). Nếu bạn chọn tạo một công ty mới – một hình thức công ty mới sẽ được tự động mở – điền các thông tin vào và lưu biểu mẫu. Điều quan trọng cần biết là bạn có thể chọn nhiều công ty cho cùng một liên hệ.

Bạn sẽ tìm thấy tất cả các công ty được kết nối trong trường Công ty (Company field) trong phần Giới thiệu về Liên hệ (About contact section).

Công ty kết nối với nhiều số liên hệ

Kết nối này hoạt động tương tự như kịch bản được mô tả ở trên (Liên hệ với nhiều công ty). Ngược lại, bạn sẽ tìm thấy kết nối liên hệ ở mỗi mẫu của công ty:

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 185