Tổ chức cuộc họp trên Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc 1 phút
Hướng dẫn bắt đầu cuộc họp

Đến mục Thời gian và Báo cáo (Times and Reports) > Cuộc họp và Ghi chép (Meeting and Briefings)

Ở bên phải, các bộ lọc sẽ giúp bạn tìm thấy cuộc họp cần thiết. Bạn có thể tìm kiếm các cuộc họp theo tên, người tổ chức, giai đoạn, người tham dự hoặc dự án.

Hướng dẫn bắt đầu cuộc họp Bitrix24
Hình 1: Hướng dẫn bắt đầu cuộc họp

Nhấp vào tên cuộc họp.

Mở cuộc họp trên Bitrix24
Hình 2: Mở cuộc họp

Bạn có thể nhấp vào các nút Thêm chủ đề (Add topic)  hoặc Thêm nhận xét (Add comment) 

Thêm chủ đề hoặc bình luận
Hình 3: Thêm chủ đề hoặc bình luận

Sau đó, nhấp Bắt đầu cuộc họp (Start meeting) khi tất cả người tham gia sẵn sàng.

Bắt đầu cuộc họp
Hình 4: Bắt đầu cuộc họp
Tổ chức một cuộc họp

Cột bên phải hiển thị các thông tin về cuộc họp: người tham dự, thời gian, trạng thái, dự án…

Các thông tin về cuộc họp
Hình 5: Các thông tin về cuộc họp

Các thông tin về lịch trình, thời gian nằm ở bên trái. Bạn có thể thêm chủ đề vào chương trình trong cuộc họp, các nhiệm vụ và giao người chịu trách nhiệm hoàn thành nó.

Trong phần Biên bản cuộc họp (Minutes), bạn có thể ghi lại các thông tin quan trọng.

Biên bản cuộc họp
Hình 6: Biên bản cuộc họp

Bạn có thể chỉnh sửa, xóa hoặc hoàn thành chủ đề cuộc họp khi đã thảo luận xong. Và bạn hoàn toàn có thể thêm chủ đề mới bằng cách nhấp vào Các chủ đề ngoài chương trình (Topics outside agenda).

Thêm chủ đề mới
Hình 7: Thêm chủ đề mới

Để kết thúc cuộc họp, nhấp vào Chương trình (Agenda) > Kết thúc cuộc họp (Finish meeting)

Kết thúc cuộc họp
Hình 8: Kết thúc cuộc họp

Tất cả các cuộc họp đều nằm trong cùng một danh sách. Nếu bạn có nhiều cuộc họp, hãy chú ý mục Trạng thái (Stage).

Mục Trạng thái cuộc họp
Hình 9: Mục Trạng thái cuộc họp

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 516