Báo cáo của tôi: Hóa đơn (Invoices)

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Báo cáo hóa đơn có thể giúp đo lường hiệu quả công việc của người quản lý bán hàng, theo dõi tỷ lệ hóa đơn được thanh toán và đang chờ xử lý, trực quan hóa các khoản nợ và thanh toán của công ty, …

Nhấp vào CRM Analytics > Báo cáo của tôi (My reports) > Hóa đơn (Invoices).

Sử dụng các bộ lọc để thay đổi thời gian báo cáo. Nhấp vào nút Thêm báo cáo để thêm báo cáo mới.

Kênh hóa đơn (Invoice funnel)

Tiện ích này hiển thị phân phối hóa đơn theo trạng thái trong khoảng thời gian báo cáo được chọn.

Tổng số lượng hóa đơn

  • Hóa đơn hoạt động – hóa đơn mà nhóm bán hàng của bạn đã làm việc trong giai đoạn báo cáo;
  • Hóa đơn thanh toán – hóa đơn đã được thanh toán trong kỳ báo cáo;
  • Hóa đơn đang chờ xử lý – chênh lệch giữa tổng số lượng hóa đơn hoạt động và thanh toán.

Nợ và thanh toán (Debts and payments)

Biểu đồ hiển thị trạng thái hóa đơn trong kỳ báo cáo.

Hóa đơn thanh toán

Tại đây bạn có thể thấy thứ hạng của mình và tổng số lượng hóa đơn được thanh toán trong kỳ báo cáo. Tương tự, bạn có thể thấy hai người gần nhất với người dùng xếp hạng của mình (“đối thủ cạnh tranh”).

Hiệu quả xử lý hóa đơn của nhân viên

Báo cáo này giống như Nợ và thanh toán nhưng dữ liệu được hiển thị cho từng nhân viên.

Giành kiểm soát thanh toán

Báo cáo cho thấy số lượng giao dịch Chiến thắng & hóa đơn và số lượng giao dịch Chiến thắng nhưng không được giao dịch hóa đơn cho mỗi nhân viên.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 50