Thời gian báo cáo trong CRM

You are here:
Thời gian đọc 2 phút
Trong bài viết này

Báo cáo theo giai đoạn là một trong những thông số quan trọng nhất để xây dựng báo cáo phân tích trong CRM. Chức năng này giúp theo dõi các yếu tố mà một nhân viên đã làm việc.

Cách thức hoạt động

Chẳng hạn, kỳ báo cáo là tháng 03 năm 2020.

Một thỏa thuận được coi là thuộc về kỳ báo cáo nếu:

Thỏa thuận đã được thêm vào, chỉnh sửa hoặc đóng trong thời gian này.

Ví dụ:

Thỏa thuận được tạo ra vào năm 2018 và đóng vào tháng 03 năm 2020.

Thỏa thuận đã được đóng trước đó, nhưng một hoạt động mới đã được thêm vào hình thức thỏa thuận (cuộc gọi, email, v.v.).

Ví dụ:

Thỏa thuận đã bị đóng hai tháng trước, nhưng bạn đã gửi email cho khách hàng trong tháng này (ví dụ: đã gửi hóa đơn cuối cùng).

Thỏa thuận đang được tiến hành (chưa được đóng).

Ví dụ:

Thỏa thuận được tạo ra vào năm 2016 nhưng chưa được đóng lại.

Sự khác biệt giữa bộ lọc “Thời gian báo cáo” (Reporting period) và bộ lọc “Ngày bắt đầu” (Start date) và “Ngày kết thúc” (End date) là gì ?

Nếu bạn muốn xây dựng một báo cáo chỉ bao gồm những yếu tố đã được tạo trong một khoảng thời gian cụ thể, sử dụng bộ lọc ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Nếu bạn cần xây dựng một báo cáo chỉ bao gồm các yếu tố đang được tiến hành, hãy sử dụng bộ lọc thời gian báo cáo.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách dữ liệu trong các báo cáo phân tích khác nhau tùy thuộc vào bộ lọc bạn đã chọn. Chúng tôi sẽ sử dụng một trong các báo cáo CRM Analytics làm ví dụ – báo cáo kênh Bán hàng.

Nếu chúng tôi chọn “Tháng này” làm Thời kỳ báo cáo, chúng tôi sẽ thấy rằng có hai giao dịch giành được.

Nếu chúng tôi mở danh sách các giao dịch này, chúng tôi sẽ thấy rằng một trong số chúng đã được tạo vào năm 2019. Nhưng thỏa thuận này đã bị đóng hôm nay và đó là lý do tại sao nó được hiển thị trong báo cáo này.

Hãy xóa trường Thời gian báo cáo và điền vào hai trường khác: Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc. Chọn Tháng này cho cả hai lĩnh vực này.

Chỉ có một thỏa thuận còn lại trong danh sách. Thỏa thuận này đã được tạo ra và đóng trong tháng này.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 78