Đặt lại workflow về cài đặt mặc định

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút

Nếu bạn đã chỉnh sửa quy trình làm việc chuẩn và muốn đặt lại quy trình đó về cài đặt mặc định, hãy làm theo các bước sau:

  1. Nhấp vào  Workflow > Workflows in Feed  chọn dòng công việc bạn muốn đặt lại về cài đặt mặc định> nhấp vào Hành động> Thay đổi tùy chọn dòng công việc ( Actions > Change workflow preferences )
  2. Nhấp vào Hành động> Xóa dòng công việc ( Actions > Delete workflow)

    restoreworkflow2.png
  3. Dòng công việc bị xóa. Bây giờ, hãy khôi phục phiên bản mặc định của nó. Nhấp vào Dòng công việc> Dòng công việc trong thư mục Nguồn cấp dữ liệu> Dòng công việc.

  4. Chọn quy trình làm việc cần thiết và nhấp vào Cài đặt
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 44