Other settings trong Bitrix CRM

You are here:
Thời gian đọc 4 phút

Nhấp vào CRM > More > Settings > Other > Other settings  để định cấu hình các tham số không nhận được cho bất kỳ phần Cài đặt CRM nào khác.

Theo mặc định, trang  Other settings được chia thành các tab. Nhưng bạn có thể nhấp vào nút mũi tên và tất cả các cài đặt này sẽ được hiển thị trên một trang.

 Other settings
Other settings

General

View settings 

View settings 
View settings

Sử dụng thanh trượt trong bản ghi CRM để xem và chỉnh sửa – sử dụng biểu mẫu trượt cho khách hàng tiềm năng, giao dịch, liên hệ và công ty.

Cho phép sắp xếp theo tên người dùng – sắp xếp những người có trách nhiệm theo tên của họ chứ không phải theo ID.

Định cấu hình các thành phần CRM

Other settings
Other settings

Có sẵn cho mọi người (mặc định) – làm cho phần tử được mở theo mặc định. Ví dụ: bất kỳ nhân viên nào cũng có quyền truy cập khách hàng tiềm năng đã mở đều có thể xem họ.

Loại chế độ xem danh sách mặc định – bạn có thể chọn chế độ xem danh sách tiêu chuẩn hoặc chế độ xem báo cáo. Đối với khách hàng tiềm năng, giao dịch và hóa đơn, bạn cũng có thể chọn chế độ xem Kanban.

Xuất chi tiết SKU – xuất khẩu sản phẩm khi Ẽport  khách hàng tiềm năng và giao dịch.

Định cấu hình khách hàng tiềm năng
Bật chế độ bán hàng lặp lại – tạo khách hàng tiềm năng lặp lại khi nhận email hoặc cuộc gọi từ khách hàng tiềm năng đã đóng.

Cấu hình giao dịch
Cập nhật ngày đóng khi chuyển sang giai đoạn cuối – Bitrix24 sẽ tự động cập nhật ngày đóng giao dịch.

Định cấu hình hóa đơn
Hiển thị chữ ký Bitrix24 trên biểu mẫu xem hóa đơn – Được cung cấp bởi chữ ký Bitrix24 trên biểu mẫu xem hóa đơn.

Configure invoices
Configure invoices

Cài đặt tạo tự động

Other settings
Other settings

Tự động tạo danh bạ, công ty, giao dịch, hóa đơn và báo giá – cho phép tự động tạo các yếu tố CRM trong khi chuyển đổi (nếu tất cả các trường bắt buộc được điền).
Các ứng dụng

Applications
Applications

Kiểm tra các trường tùy chỉnh bắt buộc – các ứng dụng bên ngoài không được phép thực hiện bất kỳ hành động nào trừ khi tất cả các trường bắt buộc được điền.

Hoạt động
Hoạt động thông số chung

Activity
Activity

Lưu các cuộc gọi và cuộc họp đã hoàn thành vào lịch – lưu thông tin về các cuộc gọi hoặc cuộc họp đã hoàn thành vào lịch cá nhân của nhân viên.

Giữ các nhiệm vụ khi xóa khách hàng tiềm năng, liên hệ, giao dịch hoặc công ty – ví dụ: khi bạn xóa một thỏa thuận, các hoạt động liên quan đến thỏa thuận này sẽ duy trì hoạt động.

Bao gồm các giao dịch và khách hàng tiềm năng không có hoạt động trong quầy thực đơn – số lượng hồ sơ CRM không có hoạt động theo kế hoạch sẽ được tính.

Activity
Activity

Tự động đóng các hoạt động khi chuyển đổi khách hàng tiềm năng – chọn các hoạt động sẽ được đóng sau khi chuyển đổi khách hàng tiềm năng .

Chế độ xem danh sách mặc định – bạn có thể chọn chế độ xem danh sách tiêu chuẩn hoặc chế độ xem báo cáo cho các hoạt động.

Thông số e-mail đến

Other settings
Other settings

Đánh dấu thư là thư của khách hàng nếu được gửi từ e-mail của nhân viên – nếu nhân viên của bạn nhận được email từ khách hàng và chuyển tiếp đến địa chỉ email của công ty, tin nhắn này sẽ được đánh dấu là thư của khách hàng.

Thông số e-mail gửi đi

Other settings
Other settings

Service code – chọn nơi đặt mã dịch vụ.

Create for new emails  – chọn thành phần CRM (liên hệ hoặc khách hàng tiềm năng) sẽ được tạo khi nhận email từ địa chỉ email mới.

Thêm “Sent by Bitrix24” vào chữ ký – nếu được bật, chữ kýSent by Bitrix24” được thêm vào tất cả các email gửi đi.

History

History othersettings
History othersettings

Chọn các hành động sẽ được hiển thị trong phần History :
1. Export
2. View
3. Lead deletion
4. Contact deletion
5. Company deletion
6. Deal deletion
7. Quote deletion

Activity stream

Activity stream
Activity stream

Hiển thị thông báo và hoạt động trong Activity stream – xuất bản tin nhắn và hoạt động trong Activity stream CRM.

Statuses and Dropdowns

Statuses and Dropdowns
Statuses and Dropdowns

Hiển thị danh sách lựa chọn không dùng nữa – hiển thị danh sách lựa chọn không dùng nữa trong cài đặt.

Format

Format
Format

Định dạng tên khách hàng (đối với khách hàng tiềm năng và liên hệ) – chọn định dạng tên khách hàng. Ví dụ, ông Smith hoặc John Smith.

“Callto:” định dạng liên kết – chọn định dạng liên kết để gọi máy khách. Theo mặc định, “call via Bitrix24 telephony” được sử dụng.

Chuyển đổi số sang định dạng quốc tế – tự động chuyển đổi số điện thoại sang định dạng quốc tế.

Sử dụng định dạng đơn giản để hiển thị được tạo và sửa đổi đúng thời gian – hiển thị tạo phần tử CRM hoặc thời gian sửa đổi cuối cùng ở định dạng đơn giản (không hiển thị thời gian chính xác).

Tùy chọn định dạng địa chỉ
Chọn quốc gia và Bitrix24 sẽ sử dụng định dạng địa chỉ được sử dụng ở quốc gia này.

Duplicate control

Duplicate control
Duplicate control

Chọn các yếu tố yêu cầu điều khiển trùng lặp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 337