Hình ảnh động trong bitrix24.sites

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút

Bây giờ bạn có thể sử dụng hình ảnh động trong Bitrix24.Sites.

Khối hình ảnh động trên trang web

Nhấp vào Thiết kế và chọn khối trang web mà bạn muốn hình ảnh động. Sau đó chọn loại hoạt hình trong phần hoạt hình Fade-in. Lưu ý rằng tùy thuộc vào loại khối, bạn có thể định cấu hình hoạt hình cho các yếu tố khác nhau.

θ Theo mặc định, tất cả các khối đã được làm động.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 50