Thêm trường workflow mới

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể thêm trường  mới bằng cách nhấp vào Workflow> Workflow in feed> chọn một Workflow > Hành động> Tùy chỉnh trường . ( Actions > Customize fields.)

customizefields1.png

Tại đây bạn sẽ thấy tất cả các trường của dòng công việc đã chọn. Để thêm trường mới, hãy nhấp vào nút Thêm trường ở góc trên cùng bên phải.

customfields2.png

Hoàn thành biểu mẫu trường mới.

customfields3.png

  • Tên – đó là tham số bắt buộc duy nhất.
  • Chỉ định xem bạn muốn trường này là Bắt buộc hay Nhiều. 
  • Chọn trường Loại ( Type ) và chỉ định giá trị Mặc định của nó (Default value). Tùy thuộc vào loại trường đã chọn, có thể có một số tham số bắt buộc khác. Ví dụ: nếu bạn chọn Loại tiền , bạn cũng cần chỉ định đơn vị tiền tệ.
  • Sắp xếp ( Sort ) – giá trị “sắp xếp” càng nhỏ, trường trong danh sách trường càng cao.
  • Nếu bạn tắt tùy chọn Hiển thị trong biểu mẫu mục mới ( Show in new item form ) và Hiển thị trong chỉnh sửa biểu mẫu mục ( Show in edit item form ), trường này sẽ bị ẩn. Bạn có thể cần nó nếu bạn chỉ muốn sử dụng các giá trị mặc định trong một quy trình.
  • Nếu bạn bật tùy chọn Chỉ đọc (biểu mẫu mục mới) Read-only (new item form)  và Chỉ đọc (biểu mẫu chỉnh sửa mục) Read-only (item edit form) , người dùng khởi tạo workflow đó sẽ có thể xem giá trị trường, nhưng sẽ không thể chỉnh sửa nó.
  • Nếu bạn bật tùy chọn Hiển thị trường khi tạo liên kết mục danh sách Show field when creating a list item link, trường này sẽ được hiển thị khi thêm liên kết đến một mục vào thông báo Nguồn cấp dữ liệu ( Feed message ).

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 72